Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

  

Veel mensen hebben de afgelopen maanden gevraagd hoe het stond met het Focus-traject van het IZB (dat is voor wie het nog niet heeft meegekregen een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die kerkenraden en gemeenten met raad en daad bijstaat). 

Na lang wikken en wegen heeft de kerkenraad besloten voor een verkort traject te gaan van ruim een jaar. 

Het hele traject heet ‘Focus-traject’ en de kerkenraad heeft er de werktitel aan gehangen: “Samen Leren Delen”.  

We hebben zoveel ontvangen maar beseffen soms niet hoe nodig het ook is om te delen. 

Bij delen denk je al gauw aan het delen van geld, kleding en bijvoorbeeld producten voor de voedselbank. Dat is enorm nodig en fantastisch dat we daaraan mee doen.  

Maar er is meer….. 

We hebben de liefde van Jezus ontvangen. Die delen we uit door aandacht, liefde en zorg aan elkaar en aan een ander te geven. In onze gemeente gebeurt dat volop. En velen van jullie doen daaraan mee met alle gaven die jullie hebben ontvangen. 

Maar er is meer te delen: de goede boodschap van redding en genade.  

Eén van onze ouderlingen vertelde hoe zij door persoonlijke aandacht van iemand met onze kerk in contact was gekomen. Ze ging meedoen en voelde zich daardoor minder eenzaam. Maar pas toen iemand met haar de goede boodschap van Jezus had gedeeld voelde ze zich écht gevonden. Vanaf dat moment was ze ook op de momenten dat ze alleen was nooit meer eenzaam. Ze had Iemand gevonden, en onder Zijn vleugels had ze bescherming gevonden. 

Dit is een voorbeeld van wat we willen bereiken met het Focus-traject of beter: het ‘Samen Leren Delen’ project. Dat we naast het delen met daden, naast het delen van onze liefde ook leren delen met woorden. Dat we woorden leren geven aan onze geloofsbeleving, wat we geloven en waarom. Daar kunnen we elkaar mee dienen en ook anderen van buiten de kerk. 

De nadruk ligt nu even op woorden, maar het gaat bij Focus sowieso om ‘samen leren delen’. Met vrijmoedigheid delen van het goede van de Heer, in daden maar ook zeker in woorden. Eigenlijk is Samen Leren Delen het leren delen van ons leven met anderen. Met alles wat we hebben en met wie we zijn. Met geloof, met vragen, twijfels en (on-)zekerheden. 

 

Thema-avonden 

In aanloop naar dat jaar maken we een begin met vier thema-avonden. Op die vier thema-avonden gaan we met elkaar in gesprek over thema’s die bij het Focus-traject horen. Deze vier thema-avonden zijn voor de kerkenraad en iedereen die nu al mee wil doen. U bent allen welkom om te komen. Hiermee hopen we te voorkomen dat we als kerkenraad voor de muziek uit lopen.  

 • 18 januari 2023 : Geroepen om leerlingen te zijn   
 • 8 februari 2023 : Terug naar het hart (eerste liefde) 
 • 1 maart 2023 :  De gemeente als organisme (lichaam van Christus) 
 • 22 maart 2023 :  Geestelijk leidinggeven  

  

 • De eerste avond gaat over: wie zijn we als leerlingen van Jezus in deze tijd en in deze maatschappij? Het gaat om concrete navolging van Jezus in woord en daad. De kerkenraad maakt hiermee een praktische vertaalslag naar de eigen gemeente. De kerkenraad nodigt de gemeente uit en spoort de gemeente aan Jezus te volgen.
 • De tweede avond gaat over onze verlangens. Wat zijn de verlangens van ons als gemeenteleden en als kerkenraad? Als de liefde van Jezus en de liefde voor Jezus het hart van de gemeente is, wat betekent dat voor hoe we met elkaar omgaan? Hoe luisteren we naar elkaar? En welke invloed heeft dat op onze beleidsvorming? De kerkenraad wil zo afstemmen op het hart van de Heer.
 • Een gemeente is levend: een organisme. In de bijbel wordt daarvoor het beeld van een menselijk lichaam gebruikt. Er is verscheidenheid, onderlinge afhankelijkheid en eenheid. Nadruk zal liggen op de verscheidenheid in gaven en bekwaamheden van iedereen. Hoe kunnen we die gaven en bekwaamheden samen goed inzetten?
 • Op de vierde thema-avond komen alle lijntjes samen. Leidinggeven is niet van alles moeten. Het is in de eerste plaats luisteren naar de grote Leider: Jezus, aan Zijn voeten zitten en luisteren. Daar vanuit rusten we mensen toe en leren we samen om dienend leiding te geven. Dat vraagt ook een andere visie op wat het is ambtsdrager te zijn.

Over deze thema’s wordt door onze predikant Gerard van de Wetering ook gespreksstof geschreven voor de groeigroepen. Zo trekken die gelijk op met de kerkenraad en de gemeenteleden die de thema-avonden bezoeken.

 

Stuurgroep

Tijdens die vier thema-avonden zullen we proberen een stuurgroep samen te stellen. Want na de vier avonden gaan we echt van start met het hele proces. We hebben uit de vele mogelijkheden gekozen voor drie thema’s. Die worden behandeld in drie blokken: Blok 0, Blok 1 en Blok 4.  

Met Blok 0 dat als thema heeft “Onze Eerste Liefde” gaan we voor de zomer al van start. 

Er is veel materiaal beschikbaar om iedereen mee te kunnen laten doen:  

 • voor kinderen van de KND, 
 • voor jongeren 
 • voor gezinnen

Om dit alles in goede banen te leiden, willen we een stuurgroep installeren die het werk en de activiteiten coördineert. Die moet vooral bestaan uit gemeenteleden van alle leeftijden. Zo wordt het niet een feestje van de kerkenraad alleen, maar juist een feestje voor iedereen. Niet dat de kerkenraad aan de zijlijn staat, want we proberen zoveel mogelijk mensen aan te laten sluiten.  

Daarom gaan we ook in de periode dat we dit pad met elkaar lopen extra kringen organiseren voor iedereen die misschien niet vast tweewekelijks bij een kring wil aansluiten, maar die het traject “Samen leren delen” niet wil missen. 

 

Trajectleiders intern/extern 

U heeft al kennis kunnen maken met Jan van Luik. Hij wordt vanuit het IZB onze externe trajectleider. Jan zal de kerkenraad en de stuurgroep begeleiden en als sparringpartner optreden voor onze predikant. Onze predikant is de interne trajectleider, die vooral zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de kringen en voor de kerkdiensten die rondom deze thema’s worden gehouden. 

 

Financieel 

De begeleidingskosten vanuit het IZB bedragen 20.000 euro. Dankzij ondersteuning vanuit het solidariteitsfonds van onze landelijke kerk wordt dat bedrag gehalveerd. Zo zijn de netto kosten voor onze gemeente 10.000 euro. Die kosten worden gedeeld door kerkrentmeesters en diaconie, omdat het om opbouw van de gemeente gaat én om het delen van al onze gaven. Een heel groot bedrag, maar dankzij gulle gaven van gemeenteleden in het verleden kunnen we deze kosten gelukkig goed dragen. Het is een investering in het hart van onze gemeente en in ons eigen persoonlijke hart. 

 

Gebed 

In het hele proces kunnen we niet zonder gebed. We hebben uw en jouw gebed nodig. Voor de gemeente maar ook voor dit hele proces. In afhankelijkheid van God onze Vader willen we dit avontuur samen aangaan en daarin vervult gebed een grote rol. Bidt u/bid jij mee? 

 

Tenslotte 

We hopen en bidden dat dit komende jaar een gezegend jaar wordt , waarin we veel delen, maar ook veel mogen ontvangen. Allereerst hopen we te ontvangen van Hem die Zijn leven volledig met ons wilde delen, maar we hopen ook zegen van elkaar te ontvangen als mensen die bij Hem horen.  

Denk niet dat we dit doen omdat alles anders moet. We zijn heel blij met en dankbaar voor alle liefde en aandacht die er al is binnen de gemeente. Er wordt zoveel gedaan waaruit de liefde van de Heer spreekt. Zonder daden zou ons geloof immers dood zijn.  

Maar het zou mooi zijn als we over een jaar kunnen zeggen, dat we nog iets meer kunnen en durven delen. Dat we een stapje verder gekomen zijn om datgene te delen dat het meeste waarde heeft: dat we de weg wijzen naar Jezus, die mensen wil redden. 

Dus: weet dat je welkom bent op de thema-avonden, op de groeigroepavonden en andere nog te vormen groepen, bid voor het hele proces, bedenk hoe jij hierin wilt staan en doe vooral mee! 

 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Ds. Gerard van de Wetering, Leni Nugteren, Hannie Punt of Wim van den Bogerd.