Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Artikelindex

 

 Hieronder vindt u drie pagina's. De eerste pagina geeft de Anbigegevens van de kerkrentmeesterij van de Protestantse gemeente te Slikkerveer, op de tweede pagina vindt u het beleidsplan van onze gemeente en op de derde pagina de Anbigegevens van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Slikkerveer. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkrentmeesters mevr. L Meerkerk, terlefoonnummer 0180 416724.

 

Financiën Kerkrentmeesters Anbi begroting 

 

De ANBI- gegevens van de Protestantse gemeente te Slikkerveer

 

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Slikkerveer
Telefoonnummer 01804-14227
RSIN/Fiscaal nummer: 822995827.
Website adres: www.pgslikkerveer.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Adres: Juliana van   Stolbergstraat 44
Postcode: 2983 HK
Plaats: Ridderkerk
Postadres: Oranjestraat 41
Postcode: 2983 HL
Plaats: Ridderkerk

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden en er zijn 3 vacatures. Leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken . ( Ordinantie 11, art. 3 ).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgslikkerveer.nl vindt u het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente. Omdat onze gemeente op dit moment vacant is heeft de kerkenraad besloten om het beleidsplan 2019 tot 2023 te schrijven samen met de nieuwe predikant. In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2018 heeft de kerkenraad daarom het beleidsplan van 2014 tot 2018 met een jaar verlengt .

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente heeft 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk medewerker.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de kerkelijk medewerker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lastenrekeningen met toelichting . zie bijlagen

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk medewerker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Aansluitend op alle ANBI gegevens hieronder de begrotingen en het beleidsplan 2014-2018.

 

Bijlagen.

  • verkorte staat van baten en lasten
  • meerjarenbegroting

 

verkorte staat van baten en lasten:

 

Verkort financieel  overzicht 2018    
       
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017
Opbrengsten en Baten      
Opbrengst huur pastorie 8.200 5.105 8.630
Opbrengst uit rente   351 1.377
Opbrengsten uit fondsen 6.800 7.052 7.463
Opbrengsten levend geld 99.300 111.832 108.765
Totaal baten 114.300 124.340 126.235
       
Uitgaven en Kosten      
Pastoraat 88.550 53.543 100.524
Kerkdiensten,catechse etc. 10.150 8.797 9.546
Bijdragen 8.200 7.654 8.305
Onderhoud ; pastorie en kerkzaalaal 10.550 46.448 8.692
Vergoedingen (organisten) 1.500 1.368 1.443
Beheer en adm.bankkosten etc.c. 3.800 7.415 10.647
Diversen 550 792 641
Totaal lasten: 123.300 126.017 139.798
       
Saldo baten - lasten -9.000 -1.380 -13.563
       
Toevoeging reserve fondsen   298  
       
Resultaat -9000 -1380 -13563
       
College van Kerkrentmeester PG te Slikkerveer    
       
       
Protestantse Gemeente te Slikkerveer te Ridderkerk      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
 de rekeningen en begrotingen van 2016 tot 2020 liggen na schriftelijk verzoek ter inzage bij de penningmeester      
       

Meerjarenbegroting

College van   Kerkrentmeesters   meerjarenbegroting 2015-2017

Deze begroting is   door de kerkenraad in haar vergadering van 9 september 2013 goedgekeurd.
   
           
  begroting meerjaren   begroting[1]    
  2014 2015 2016 2017  
BATEN          
Onroerende zaken 7500 7600 7700 7800  
Levend geld 127100 123800 120500 117200  
Totaal Baten 134600 131400 128200 125000  
           
LASTEN          
Kerkzaal 7050 7350 7650 8350  
Pastorie 4600 1200 1300 1400  
Pastoraat 107600 109400 111500 108150  
Kerkdiensten   etc. 18110 12300 12950 13600  
Verplichtingen 8400 7950 8000 7550  
Beheer en   administratie 4105 4440 4740 5090  
Totaal Lasten 149865 142640 146140 144140  
           
Saldo baten -   lasten -15265 -11240 -17940 -19140  
           
Voorziening   pastorie -1500 -1500 -1500 -1500  
idem kerkzaal -1000 -1000 -1000 -1000  
           
Resultaat -17765 -13740 -20440 -21640  
           
       
Het College van   Kerkrentmeesters