Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Artikelindex

 Hieronder vindt u drie pagina's. De eerste pagina geeft de Anbigegevens van de kerkrentmeesterij van de Protestantse gemeente te Slikkerveer, op de tweede pagina vindt u het beleidsplan van onze gemeente en op de derde pagina de Anbigegevens van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Slikkerveer. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkrentmeesters mevr. L Meerkerk, terlefoonnummer 0180 416724.

 

Financiën Kerkrentmeesters Anbi begroting 

 

De ANBI- gegevens van de Protestantse gemeente te Slikkerveer

 

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Slikkerveer
Telefoonnummer 01804-14227
RSIN/Fiscaal nummer: 822995827.
Website adres: www.pgslikkerveer.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Adres: Juliana van   Stolbergstraat 44
Postcode: 2983 HK
Plaats: Ridderkerk
Postadres: Oranjestraat 41
Postcode: 2983 HL
Plaats: Ridderkerk

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden en er zijn 3 vacatures. Leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken . ( Ordinantie 11, art. 3 ).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgslikkerveer.nl vindt u het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente. Omdat onze gemeente op dit moment vacant is heeft de kerkenraad besloten om het beleidsplan 2019 tot 2023 te schrijven samen met de nieuwe predikant. In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2018 heeft de kerkenraad daarom het beleidsplan van 2014 tot 2018 met een jaar verlengt .

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente heeft 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk medewerker.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de kerkelijk medewerker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lastenrekeningen met toelichting . zie bijlagen

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk medewerker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Aansluitend op alle ANBI gegevens hieronder de begrotingen en het beleidsplan 2014-2018.

 

Bijlagen.

 • verkorte staat van baten en lasten
 • meerjarenbegroting

 

verkorte staat van baten en lasten:

 

PG te Slikkerveer      
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
  begroting2018 begroting 2019 rekening 2017
       
 baten      
rentebaten en dividenten  €    6.800,00  €    6.800,00  €        8.840,00
baten onroerende zaken €     8.200,00 €     9.100,00 €         8.630,00
Bijdragen levend geld €   99.300,00 € 102.600,00 €     104.616,00
                                 Totaal baten € 114.300,00 €   118.5.00,00 €     122.086,00
 lasten      
kerkelijke gebouwen  €       6.800,00  €         7.850,00  €        6.191,00
Pastoraat €      88.550,00 €       90.250,00 €     100.024,00
kerkdiensten ,catechese,etc €      10.150,00 €        10.450,00 €         9.546,00
Verplichtingen/bijdragenandere organen €        8.200,00 €         7.800,00 €         8.305,00
Salarissen €        1.500,00 €         1.400,00 €         1.443,00
Beheer/administratiekosten €        3.800,00 €         3.650,00 €         6.820,00

   rentelasten /bankkosten   

                        

€           550,00 €            800,00 €            641,00
 totaal lasten   €  120.800,00  €    122.200,00  €    132.970,00
saldo baten-lasten €       -6.500,00 €      -118.500,00 €     - 10.884,00
 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen   €     - 2.500,00 €        - 2.500,00 €        -2.679,00
       
resultaat  €      -9.000,00  €    -3.700,00  €    -13.563,00
       
Protestantse Gemeente te Slikkerveer te Ridderkerk      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
 de rekeningen en begrotingen van 2016 tot 2018 liggen na schriftelijk verzoek ter inzage bij de penningmeester      
       

Meerjarenbegroting

College van   Kerkrentmeesters   meerjarenbegroting 2015-2017

Deze begroting is   door de kerkenraad in haar vergadering van 9 september 2013 goedgekeurd.
   
           
  begroting meerjaren   begroting[1]    
  2014 2015 2016 2017  
BATEN          
Onroerende zaken 7500 7600 7700 7800  
Levend geld 127100 123800 120500 117200  
Totaal Baten 134600 131400 128200 125000  
           
LASTEN          
Kerkzaal 7050 7350 7650 8350  
Pastorie 4600 1200 1300 1400  
Pastoraat 107600 109400 111500 108150  
Kerkdiensten   etc. 18110 12300 12950 13600  
Verplichtingen 8400 7950 8000 7550  
Beheer en   administratie 4105 4440 4740 5090  
Totaal Lasten 149865 142640 146140 144140  
           
Saldo baten -   lasten -15265 -11240 -17940 -19140  
           
Voorziening   pastorie -1500 -1500 -1500 -1500  
idem kerkzaal -1000 -1000 -1000 -1000  
           
Resultaat -17765 -13740 -20440 -21640  
           
       
Het College van   Kerkrentmeesters        

 


 


 

                     

 

Beleidsplan

       Christus is Koning Kerk

                                                                            

 

In het licht van Gods grote liefde voor de wereld willen wij

als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer,

onder leiding van de Heilige Geest,

leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

 

Protestantse gemeente te Slikkerveer: Christus is Koning Kerk

Juliana van Stolbergstraat 44 2983 HK Ridderkerk.


    

Om te groeien in dit leven als christen willen wij, persoonlijk en samen, investeren in:

 • betrokkenheid bij de Heer;
 • betrokkenheid bij elkaar als Zijn volgelingen;
 • betrokkenheid bij Zijn werk in en voor de wereld.


                                    HET BELEIDSPLAN

van de Protestantse Gemeente te Slikkerveer : Christus is Koning Kerk

2014 - 2018 (besluit 9-10-2018  om te verlengen met 1 jaar tot december 2019)

 

Inleiding.

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Slikkerveer. Onze gemeente is per 1 april 2006 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Wijkgemeente Den Donck in Ridderkerk en de Gereformeerde Kerk van Slikkerveer. Slikkerveer is een wijk in de gemeente Ridderkerk en wij willen iedereen binnen en buiten de grens van Ridderkerk welkom heten in onze gemeente. De open deur op de voorzijde van dit beleidsplan is daarmee veelzeggend.

In dit beleidsplan is gewerkt vanuit de evaluatie die door verschillende raden is gedaan op het vorige beleidsplan. In dit plan zijn de bijstellingen en de plannen voor de nabije toekomst opgenomen. Dit beleidsplan beschrijft deels de huidige situatie, en deels hoe we op onderdelen de huidige gang van zaken in de planperiode willen voortzetten of willen ombuigen.

Motto/Mission Statement

Ons motto luidt:

In het licht van Gods grote liefde voor de wereld willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest, leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Om te groeien in dit leven als christen willen wij, persoonlijk en samen, investeren in:

 • betrokkenheid bij de Heer;
 • betrokkenheid bij elkaar als Zijn volgelingen;
 • betrokkenheid bij Zijn werk in en voor de wereld.

Grondslag aan beleid

 • Wij streven ernaar om ieder gemeentelid te laten groeien in het      geloof.
 • We willen met elkaar vanuit de liefde van God een hechte gemeenschap      vormen.
 • We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het      evangelie van Jezus Christus.
 • We willen onze liefde en ons geld beschikbaar stellen voor hen die dat      nodig hebben.

 


 

Kerkgebouw

De Christus is Koning Kerk is een modern kerkgebouw in het centrum van Slikkerveer. Na de fusie is het kerkgebouw van Den Donck is per 1 februari 2007 verkocht aan de Volle Evangelie Gemeente (kerkgebouw De Kern), zodat de kerkdiensten vanaf dat tijdstip worden gehouden in de Christus is Koning Kerk.

Bij de verkoop is contractueel vastgelegd dat onze gemeente enkele zalen, de keuken, de hal en het vooronder van dit gebouw nog gedurende 15 jaar (tot februari 2022) kan blijven gebruiken voor jeugdactiviteiten, voor de wekelijkse maaltijden en voor de rommelmarkt. Jaarlijks worden over dat gebruik afspraken gemaakt tussen ons college van kerkmeesters en vertegenwoordigers van de Volle Evangelie Gemeente.

 

Plaatselijk Regeling

In de Plaatselijk Regeling (PR) zijn beleidslijnen uitgestippeld en daarin zijn de visie en identiteit van onze gemeente verwoord. Hierin zijn ook de taken en samenstelling van de diverse Raden vastgelegd. De plaatselijke regeling moet geactualiseerd worden als ook de taken van de raden en hun bezetting.

 

Doelstellingen voor de komende 4 jaar

De kerkenraad heeft voor de vaststelling van dit plan uitgebreid gesproken met alle raden over de doelen die we als gemeente voorop willen stellen. We willen een meer dienende, bezielende en missionaire gemeente zijn met oog voor jongeren en kinderen. De doelen vallen uiteen in twee werkgebieden. Per werkgebied zijn de belangrijkste doelen geformuleerd. Deze doelen zullen in de verschillende beleidsplanonderdelen terugkomen.

 

1 Aandachtspunten in de erediensten.

 • Aandacht voor de      actualiteit.
 • De diensten zijn      inspirerend voor en door jongeren.
 • Variatie in het      gebruik van instrumenten
 • Gebruik van      middelen als beamer en internet.

2 Aandachtspunten binnen de gemeente.

 • Accent op      onderlinge eenheid en het bij elkaar horen.
 • Het omzien naar      elkaar waarborgen.
 • Plannen richten      op groei.
 • Ontdekken hoe      andere gemeenten werken.
 • Naar buiten      gericht zijn.
 • De gemeenteleden      activeren en een rol geven.

 


De gemeente Christus is Koningkerk.

De gemeente bestrijkt het grondgebied van de wijk Slikkerveer, postcode 2983, van de burgerlijke gemeente Ridderkerk. Daarnaast wonen er zgn. voorkeurleden buiten de wijk Slikkerveer.

Onze gemeente heeft 1 fulltime predikant en een kerkelijk medewerker voor 12 uur per week. Deze kerkelijk medewerker heeft het takenpakket van een kerkelijk werker. De werkzaamheden van onze predikant en kerkelijk medewerker liggen op de terreinen zoals omschreven in de notitie “Inventarisatie en analyse takenpakket van de predikant van onze protestantse gemeente te Slikkerveer”en “profiel kerkelijk werker”zoals vastgesteld op 12 april 2010. In de vergadering van 10 september 2012 heeft de kerkenraad besloten het dienstverband van de kerkelijk medewerker voor onbepaalde tijd te verlengen.

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in acht wijken, waarvan vier ouderenwijken (75 plussers).

Per wijk zijn naast de predikant ook 1 ouderling, 1 diaken en enkele wijkmedewerkers actief.

Via de zondagse erediensten, pastoraat, diaconaat, catechese, kringwerk, jeugdwerk en ouderenwerk wil de gemeente gestalte geven aan haar opdracht gemeente van Jezus Christus te zijn en zijn naam te belijden in woord en daad.            

Per 1 januari 2013 bedroeg het aantal geregistreerde belijdende leden 439, het aantal doopleden 474en het aantal geboorteleden/niet-gedoopte leden 74 Totaal 987 (opgave LRP)

In de wijken zijn 802 leden opgenomen, 185 leden (de zogenaamde niet- meelevenden) komen niet voor in de wijkgegevens van de wijkteams.

De zogeheten ‘niet meelevende’ leden, leven niet mee met het wel en wee van de gemeente, bezoeken onze kerkdiensten niet, doen niet mee aan andere activiteiten van de gemeente en dragen financieel niet bij aan de instandhouding van de gemeente.

De meelevende gemeenteleden maar desgewenst alle leden en belangstellenden, ontvangen het kerkblad Samen.

Eredienst

Iedere zondagmorgen wordt in de Christus is Koning Kerk een eredienst gehouden. Daarnaast worden er regelmatig (middag)diensten gehouden met een bijzonder karakter. Voor de voorbereiding van de diensten met een bijzonder karakter is er een commissie benoemd.

We vieren:

 • Iedere zondag en op de Christelijke feestdagen de gewone diensten, dat      zijn als regel de morgendiensten;
 • Af en toe themadiensten zoals een kerk- en schooldienst, evangelisatiediensten, zang/praisediensten, diensten gericht op de jeugd, etc.
 • Eens per maand onder verantwoordelijkheid van onze gemeente een viering in het verzorgingshuis “’t Ronde Sant”.
 • Vijf maal per jaar de oecumenische vieringen (VOOR diensten) die afwisselend in de vijf deelnemende Ridderkerkse kerken worden gehouden.

De zondagse morgendiensten worden door gemiddeld 180 leden en gasten bezocht. Vrijwel iedere zondag wordt er na de dienst koffie gedronken met elkaar. Alleen tijdens avondmaalsdiensten wordt hier van afgeweken.

Uiteraard realiseren we ons dat niet iedere vorm van diensten alle gemeenteleden zal aanspreken. Meer variatie is nodig om de diensten aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Elkaar daarbij ruimte geven is een primair doel van onze gemeente. Het aanvaarden van elkaar en van elkaars verschillen zien wij als een opdracht van onze Heer.

De Raad voor de Eredienst.

Deze raad bestaat uit de predikant, een kerkenraadslid, een organist en gemeenteleden. De raad adviseert de kerkenraad ondermeer over de liturgie voor de gewone erediensten en avondmaalsdiensten en adviseert over het liederenbeleid. Samen met de kerkenraad heeft de commissie voor de komende tijd doelen geformuleerd. Accent blijven leggen op onderlinge eenheid en het gevoel bij elkaar te horen, en een goede kwaliteit van het onderling omzien naar elkaar waarborgen. De plannen meer richten op groei en naar buiten gericht. Meer gemeenteleden actief maken en een rol geven. En de ruimten in onze kerk zo inrichten dat zoveel mogelijk activiteiten van onze gemeente ook in onze kerk kunnen worden gehouden, en dat het in elke ruimte goed toeven is.

Commissie voor bijzondere diensten.

Naast de raad voor de Eredienst is er een werkgroep “Commissie voor bijzondere diensten”. Deze werkgroep bereidt samen met anderen bijzondere diensten voor zoals bij de Christelijke feestdagen, de startzondag en de Eeuwigheidzondag. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het uitnodigen van koren en zanggroepen die meewerken aan de diensten.

Beleidspunten van de kerkenraad voor de eredienst de komende periode zijn:

 • We leggen meer accent      op onderlinge eenheid.
 • De plannen zijn      gericht op groei.
 • We geven meer      gemeenteleden een rol.
 • We schenken aandacht aan de actualiteit.
 • De diensten worden meer inspirerend gemaakt voor/door jongeren en betrekken hen bij de diensten.
 • We variëren in het gebruik van instrumenten.
 • We gebruiken de beamer iedere zondag.


Kerkenraad

Het streven is dat de kerkenraad bestaat uit:

de voorzitter (die tevens ambstdrager kan zijn),

de predikant

de scriba ( vanaf september 2013 in duo)

8 pastoraal ouderlingen,

1 ouderlingcoördinator pastoraat,

2 jeugdouderlingen,

6 diakenen,

3 ouderlingen-kerkrentmeesters.

De kerkenraad komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de 2 zomermaanden.

Iedere vergadering begint met een kort meditatief moment (moment van bezinning), ingeleid door een kerkenraadslid. Soms gebeurt dit door de kerkelijk medewerker. Er zijn al enige tijd geen ouderlingen met als taak de vorming en toerusting en als taak apostolaat en evangelisatie. De discussie hierover is gaande. Tot die tijd draagt de kerkenraad als geheel de verantwoording voor vorming en toerusting en het apostolaat en evangelisatie. Diverse taken zijn elders ondergebracht. We werken in de kerkenraad aan de uitwisseling en contacten met de partnergemeente Ruyumba in Rwanda.

Beleidspunten van de kerkenraad voor de komende periode zijn:

1 Vorming en Toerusting.

 • Gemeentekringen en groeigroepen. Deze vormen onmisbare en belangrijke bouwstenen. In de kringen leert men elkaar beter kennen en wordt gemakkelijker gepraat over het geloof. Het is belangrijk dat samen te leren. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten de gemeente erbij te betrekken.
 • Alpha. Wie meer wil weten over de boodschap van Jezus Christus, kan een alphacursus volgen.
 • Bidstonden en gebedskringen. Wekelijks vinden er in de gemeente meestal bij mensen thuis, gebedskringen en bidstonden plaats.
 • Update. Update is een toerustingsmoment in een gezellige uitgaanssfeer waarin relaties centraal staan. Een projectgroep bedenkt thema’s die van belang zijn om relaties in het algemeen te intensiveren. Ze werkt laagdrempelig en wil iedereen in de samenleving enthousiasmeren deze avonden te bezoeken. De komende vier jaar wil de projectgroep meer bekendheid geven aan Update in de Slikkerveerse samenleving. De avonden kennen een gezellige informele sfeer met een serieus tintje vanuit de Christus is Koning Kerk.
 • De lectuurtafel. Verder kan ieder kennis nemen van allerlei activiteiten via de folders op de lectuurtafel in de hal van de kerk.

2 Zending en Evangelisatie.

 • Contact middag voor ouderen,Eenmaal per maand wordt er een contactmiddag gehouden voor leden uit onze gemeente en daarbuiten, waarin ontmoeting centraal staat.
 • Openluchtdienst,Eenmaal per jaar wordt er een openluchtdienst georganiseerd in Ridderkerk, waaraan diverse kerken in Ridderkerk meewerken.
 • Ondersteuning,van gemeenteleden die zendings- en evangelisatiewerk in het veld doen.

Pastoraat

Onder aansturing van de Pastorale Raad, gevormd door de pastorale ouderlingen en de predikant, willen we omzien naar elkaar in de naam van de Goede Herder. Het omzien naar elkaar is een belangrijke taak binnen het gemeenteleven.

Doelstellingen voor het pastoraat:

 • Wij willen      een gemeente zijn waar liefde, zorg en aandacht voor elkaar is.
 • Onderling      pastoraat wordt gestimuleerd door onderwijs en toerusting.
 • In      toenemende mate wordt de pastorale functie van de gemeentekring/groeigroep      geactiveerd en wordt ieder aangemoedigd deel uit te maken van zo’n groep.
 • Iedereen      in de gemeente moet weten waar hij/zij pastorale aandacht/hulp kan vinden      voor geloof en leven.
 • Een      pastoraal team is beschikbaar voor wie persoonlijk aandacht of begeleiding      nodig heeft.
 • Ouderen      boven de 75, die dit op prijs stellen, worden één maal per jaar bezocht.
 • Alle      gemeenteleden worden minimaal één maal per jaar uitgenodigd voor een      groothuisbezoek en/of benaderd voor een contactmoment.
 • Door      signalen uit de gemeente rondom ziekte, problemen, verdriet e.d. direct te      melden aan de voorzitter van de Pastorale Raad of aan de predikant, kan      direct actie ondernomen worden.
 • Gelegenheid      wordt geboden voor ontmoeting en onderling contact: door het koffiedrinken      na de dienst, door de groeigroepen, door het groothuisbezoek en      thema-avonden en andere momenten.
 • Een      pastoraal team toerusten en beschikbaar hebben. Er zijn 8 wijkteams      geformeerd. De predikant en de kerkelijk medewerker zijn op verzoek beschikbaar      voor bijzonder pastoraat zoals ziekenbezoek en pastoraat rondom doop,      trouwen en overlijden.
 • Het jongerenpastoraat      - in de zin van onderling contact - wordt georganiseerd vanuit de      jeugdactiviteiten. Bijzonder pastoraat kan via de wijkteams, de kerkelijk      medewerker en de predikant lopen.
 • In      samenwerking met de diaconie willen we hulpvragen vanuit de gemeente      helpen oplossen met Helpende handen.(HH)
 • we hebben      ons geprofileerd door een folder uit te geven over de pastorale zorg.
 • Het      pastorale team inventariseert de behoefte aan pastorale zorg in de      gemeente door 1x in de twee jaar een enquête die persoonlijk aan de      gemeenteleden wordt uitgereikt.
 • Alle contactmomenten die in de gemeente belegd zijn worden door elke      ouderling vastgelegd en 1x per jaar aan de ouderling coördinator      doorgegeven.
 • We willen      in de toekomst meer thema-avonden voor de gemeente organiseren.
 • Klankbordgroep.In      het verleden werd er eenmaal per maand er pastores-overleg gehouden tussen      de predikant, de voorzitter van de Pastorale Raad, de scriba, de      voorzitter van de kerkenraad en een ouderling. Dit willen we weer nieuw      leven inblazen om de communicatie met de predikant te bevorderen en      signalen uit de gemeente te bespreken. De klankbordgroep bestaat uit de      predikant, een kerkenraadslid en uit twee gemeenteleden. De inhoud van de      gesprekken is vertrouwelijk.


Beleidspunten voor het pastoraat de komende periode zijn:

 • We investeren in Jongeren pastoraat.
 • We zetten toerusting van de kerkenraad op de agenda.
 • We houden 1 keer per twee jaar een enquête.
 • We organiseren Thema-avonden.
 • We streven naar continuering van de pastorale zorg.
 • We werken aan een intensiever contact tussen predikant en gemeente.

Diaconaat

Diaconaat is concrete dienstverlening en, in navolging van Christus, bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid. De diaconie zorgt voor inzameling van stoffelijke bijdragen en goede aanwending daarvan.

Een verkorte weergave van de taken van het College van Diakenen:

Taken m.b.t. de Eredienst:

 • Collecteren tijdens de eredienst: zorg dragen voor de inzameling en informatie geven over de besteding aan de gemeente;
 • Gebeden: aangeven van speciale noden, nabij en veraf en/of meedoen in gebeden;
 • Heilig Avondmaal: bij de viering van het HA optreden als gastheer/-vrouw en zorg voor thuisviering. De thuisvieringen worden op prijs gesteld door desbetreffende gemeenteleden die wegens omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.

Taken m.b.t. toerusting:

 • Opbouw diaconale gemeente: We helpen bouwen aan een diaconale gemeente;
 • We richten ons op gerichte (financiële) dienstverlening. Op materiële ondersteuning van gemeenteleden en anderen.
 • Het project Helpende Handen vindt plaats onder verantwoording van de diaconie.
 • Indien nodig bieden we financiële ondersteuning aan gemeenteleden met speciale aandacht voor de problematiek rond de WMO nu deze bij de burgerlijke gemeente is ondergebracht. We willen signalen oppakken, attent zijn op speciale nood bij leden en anderen;
 • We hebben aandacht voor bepaalde groepen. Bijzondere aandacht voor langdurig zieken, ouderen, gehandicapten;
 • We draaien mee in het wijkteamoverleg;
 • We onderhouden contacten met maatschappelijke instellingen op het gebied van dienst en zorg.

Taken m.b.t. het Werelddiaconaat:

 • We onderhouden contacten met Zending en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), want we hebben de opdracht het evangelie door te geven aan alle mensen.
 • We willen dienstbaar zijn aan de naasten als antwoord op de nood in de wereld en aan het bevorderen van gerechtigheid, aan structurele verbeteringen en oplossingen.

Taken m.b.t. financiële verantwoording:

 • Het College van Diakenen beslist zelfstandig over uitgaven met een vertrouwelijk karakter en over hulp in actuele en onvoorziene situaties. Jaarlijks leggen wij aan kerkenraad en gemeente verantwoording af door een verslag te presenteren, evenals een prognose en een begroting van de uitgaven voor het volgend jaar.

Geldwerving:

 • Eén maal in het jaar zal er een beroep op de gemeente worden gedaan voor een Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage (VVDB). Dit ter dekking van de (eigen) diaconale uitgaven.

Samenstelling:

 • Het College van Diakenen bestaat uit alle diakenen en (op verzoek) kan de predikant de vergadering van het College bijwonen.

Vergaderen:

 • Het College van Diakenen vergadert als regel 1 maal per 4 weken (minimaal 9 maal per jaar) en verder zo vaak als de omstandigheden het noodzakelijk maken.

Beleidspunten voor de Diaconie voor de komende periode zijn:

 • Het project Helpende Handen verder uitbreiden.
 • Contacten met maatschappelijke organisaties.
 • Continuering van de diaconale zorg.
 • Meedoen in gebeden


Jeugdwerk

De Jeugdraad bestaat uit: de predikant, de kerkelijk medewerker, de 2 jeugdouderlingen en 2 jeugdmedewerkers. De jeugdraad vormt het overkoepelend overlegorgaan voor alle jeugdwerkactiviteiten. Twee keer per jaar is er een zgn. grote jeugdraad, waar alle jeugdmedewerkers voor uitgenodigd worden.

Overzicht van de jeugdwerkactiviteiten:

 • Kindernevendienst: Elke zondag is er kindernevendienst voor de      kinderen van de basisschool. De KND wordt goed bezocht, leiding is      voldoende toegerust. Ze bezoekt regelmatig beurzen voor nieuw materiaal en      inspiratie. Zo worden o.a. de projecten voor Kerst en Pasen ingevuld. Regelmatig      komt de leiding bij elkaar om te overleggen. De toerusting van de leiding      van de kindernevendienst moet de aandacht blijven krijgen van de      kerkenraad.De jongste groep wordt elke zondag ondersteund door een jongere      van 13 t/m 17 jaar. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in      voortzetting van dit initiatief omdat het positief wordt ervaren door alle      betrokkenen. De kinderen komen in 2 groepen in de nevenruimten van de kerk      bijeen.
 • Kindercatechese: kindercatechese wordt gegeven aan de oudste groep van de kindernevendienst, om ze de betekenis van kerk-zijn, doop en avondmaal bij te brengen. Kindercathechese wordt twee maal per jaar gehouden op een naschools tijdstip (vaak woensdagmiddag) door de predikant en iemand van de KND-leiding.
 • De belijdeniscatechese wordt door de kerkelijk medewerker geleid. In deze groep wordt ook gesproken over het doen van belijdenis. Als er gemeenteleden belijdenis willen doen, wordt in samenspraak met de predikant en de kerkenraad een aannameavond georganiseerd met daarop volgend de belijdenisdienst.
 • De Rommelpot is een kinderclub voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool, verdeeld over 2 groepen. Ze komen meestal om de 14 dagen bij elkaar in De Kern.
 • Catechese: Wekelijks wordt bij      gemeenteleden thuis aan jongeren van de middelbare school catechisatie      gegeven. De catechese wordt in 3 groepen gedaan. De leiding zoekt per jaar      zelf geschikt materiaal en heeft een aantal keer per jaar een      toerustingavond.
 • Jeugdkerk: Eenmaal per maand wordt er tijdens de morgendienst jeugdkerk      gehouden voor de 12 t/m 17 jarigen, in de Boemerang van De Kern. Er zijn      nu rond de 25 jongeren aanwezig. In verband met de groepsgrootte en het      leeftijdsverschil wordt de groep indien nodig in tweeën gesplitst. Elk      jaar wordt geëvalueerd of dit een werkbare situatie is. De leiding wordt      regelmatig toegerust. Ook de toerusting van de leiding van de jeugdkerk      moet de aandacht blijven krijgen van de kerkenraad.
 • Er is een Jovo project tot stand gekomen met het doel; uitbreiding en      intensivering van de contacten van jongeren van 18 tot 28 jaar. Het      project stelt zich de komende vier jaar tot doel de groep meer enthousiast      te maken voor het evangelie, voor elkaar en voor de kerk. Jovo werkt op      het snijvlak van kerk en samenlevingen wordt begeleid door een      projectgroep. Jovo staat voor jong      volwassenen en komt op zondag      bij elkaar in ‘tHonk, Burgemeester de Kruijffstraat 16.


   Beleidspunten voor het jeugdwerk de komende periode zijn:

 • Continuering van bestaand      jeugdwerk.
 • Extra      activiteiten voor iedere doelgroep afzonderlijk zoals excursies,      bezoek aan jongerendagen, De Passion, Ark van Noach, kampweekenden.
 • Toerusting van      kindernevendienst- en jeugdkerkleiders.
 • Uitbreiding van      het Jovoproject.

De gemeenteopbouw Commissie (GOC)

De kerkenraad heeft in samenspraak met de gemeente besloten een meer dienende, bezielende en missionaire gemeente te willen zijn met oog voor jongeren en kinderen. Er is een missie en doelstelling geformuleerd en een

Commissie werkt voorstellen uit en dient deze in bij de kerkenraad. Enkele al aangenomen voorstellen zijn: Ontmoeting na de dienst: iedere zondag (behalve na avondmaalsvieringen) is er gelegenheid tot koffiedrinken na de dienst en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Er is een groep gestart voor jongeren die na de catechisaties het contact dreigen te verliezen met de kerk. De Jovo (de Jong Volwassenen groep) slaat een brug tussen de kerk en de jongeren.

De GOC gaat nadenken over een gezichtenboek voor de gemeente, en het vitaliseren van de kerkdiensten. Andere ideeën zullen in de loop van de tijd worden voorgelegd. De kerkenraad zal de ideeën van de GOC steunen en helpen realiseren indien daar draagvlak voor is.

Beleidspunten voor de GOC voor komende periode zijn:

 • Voorstellen rond gemeenteopbouw worden in de loop van ieder jaar voorgesteld aan de kerkenraad.

Contact met andere kerken.

Onze gemeente heeft contact met enkele andere Ridderkerkse kerken. In het SARI (samenwerkende Ridderkerkse gemeenten) wordt gesproken over verdergaande samenwerking op verschillende gebieden. De gemeente organiseert samen met anderen de VOOR diensten. (Oecumenische diensten onder verantwoording van een aantal kerken uit Ridderkerk)

Beleidspunten rond de samenwerking de komende periode zijn:

 • Samenwerking waar dit kan bevorderen.
 • Overleg over de kerkelijke (sociale) kaart van Ridderkerk.

Kerkblad.

Onze gemeente geeft maandelijks het kerkblad Samen uit. Het blad wordt gratis bezorgd. De redactie van het blad bestaat uit kerkenraadsleden en gemeenteleden. Het blad wordt door vrijwilligers bezorgd op ongeveer 500 adressen.

Beleidspunten voor ons kerkblad de komende periode zijn:

 • Continuering van het kerkblad Samen.


Beheersstichting.

Het kapitaal uit de verkoop van de oude gereformeerde kerk is ondergebracht in een stichting met als doel “het zorg dragen voor de bekostiging van de huisvesting (huur en technisch onderhoud onroerend goed) van de Protestantse Gemeente Slikkerveer Ridderkerk en het leveren van een bijdrage ten behoeve van algemeen kerkelijke en diaconale doelen. (statuten art. 2) Verder is in die statuten geregeld dat (art. 4):

 • de kerkenraad bevoegd is bestuurders te benoemen en te ontslaan.
 • bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zal de kerkenraad, na raadpleging van het bestuur, daarin voorzien door de benoeming van een opvolger.

De jaarcijfers van de stichting worden ook jaarlijks de gemeenteleden ter kennis gebracht en in een gemeentevergadering toegelicht.

Beleidspunten voor de beheersstichting de komende periode zijn:

 • Continuering van de huisvesting.
 • Borgen van de bekostiging van de huisvesting.

Beheer.

Het College van Kerkrentmeesters, bestaande uit 5 leden, waarbij we streven naar 3 ouderlingen-kerkrentmeester. Ze zijn belast met de zorg voor de financiën en het beheer van de gebouwen.

 • Rekening en begroting: jaarlijks wordt door het college een begroting en een rekening opgesteld en voorgelegd aan de kerkenraad ter goedkeuring. Die cijfers worden in het kerkblad gepubliceerd en ter inzage gelegd voor alle gemeenteleden.
 • Onderhoud gebouwen en installaties: het college heeft de zorg voor de inventaris van het van de woningstichting Woonvisie gehuurde kerkgebouw Christus is Koning Kerk en voor de pastorie.
 • Personele aangelegenheden: als gemeente hebben we vanaf 21 juni 2009 de zorg voor 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk medewerker.

Beleidspunten van het College van Kerkrentmeesters voor de komende periode zijn:

 • De kerkrentmeesters denken mee over het te voeren beleid.
 • De kerkrentmeesters stellen beleidsvoornemens voor aan de kerkenraad.
 • De kerkrentmeesters zullen een signalerende houding hebben naar de kerkenraad rond financieel beleid.


Bijlagen.

In de bijlage van dit beleidsplan is de begroting van 2014 opgenomen en de meerjarenbegroting van 2015 tot en met 2017.

De volgende beleidsstukken zijn opvraagbaar bij de scriba:

 • De evaluatie van de verschillende raden en commissies van het vorige beleidsplan.
 • De Plaatselijke Regeling (PR)
 • Alle vertrouwelijke verslagen indien noodzakelijk ter inzage.
 • De statuten van de beheersstichting.

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van januari 2014

                                                                  ……………………………….

………………………………                                   ..…………………………….

Voorzitter:                                        Scriba’s:

L. Molenaar.                                   Mw. P.J.M. Remis-van der Velden.

                                                        Mw. E.C. Neuschwander- van der Ben.

Voorgelegd aan de gemeente in het kerkblad Samen van de maand februari 2014


   

De ANBI- gegevens van de diaconie van de

                            Protestantse gemeente te Slikkerveer.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te   Slikkerveer

Telefoonnummer 0180 4 14227
RSIN/Fiscaal nummer:

824128229

Website adres: www.pgslikkerveer.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Juliana van Stolbergstraat 44
Postcode: 2983 HK
Plaats: Ridderkerk
Postadres: Diepenbrockstraat 26
Postcode: 2983 XE
Plaats: Ridderkerk

 Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


FINANCIEEL VERSLAG 2016 EN BEGROTING 2017, 2018 

   
   diaconie      
 

Inkomsten

Begroting

Rekening

Begroting

   

2018

2016

2017

         

1

Collecte diaconie

   6.500,00

6.366,43

6.250,00

2

Kerk in actie werelddiaconaat

   1.800,00

1.794,59

 1.750,00

3

Kerk in actie binnenland

   1.000,00

 790,73

 1.600,00

4

Kerk in actie zending

   1.500,00

1.400,50

1.600,00

6

Giften

      750,00

 880,00

 750,00

7

Vaste vrijwillige diaconale bijdrage

   6.000,00

5.545,01

6.000,00

8

Rente en dividend

      250,00

339,53

 350,00

         
   totale baten

17.800,00

17.116,79

 18.300,00

         
 

Uitgaven

Begroting

Rekening

Rekening

   

2018

2017

2016

         

11

Quotaties advieslijst

1.000,00

 973,02

1.100,00

12

Afdracht collecte diaconie

6.500,00

6.366,43

 6.500,00

13

Afdracht kerk in actie werelddiaconaat

 1.800,00

1.794,59

 1.750.00

14

Afdracht kerk in actie binnenland

1.000,00

 790,73

 1.600,00

15

Afdracht kerk in actie zending

1.500,00

1.400,50

  1.600,00

16

Kosten ondersteuning

 1.250,00

 1.303,02

1.250,00

18

Kosten beheer en administratie

 750,00

 552,09

1.000,00

19

Giften

 2.000,00

 2.134,00

2.250,00

20

Gemeentelijke activiteiten

2.000,00

 1.982,65

 1.250,00

   

17.800,00

17.297,03

 1.8050,00

  resultaat nihil -180,24 250,00
 

 

     
   Baten en lasten ANBI publicatie      
 

 

begroting 

     2017

rekening 

    2017

 rekening

     2016

  opbrengsten uit bezittingen          350,00         321,00         340,00

bijdragen gemeenteleden

      17.950,00

   18.232,00    16.776,00

totaal baten     18.300,00   18.553,00    17.116,00

bestedingen diaconaal werk     13.700,00   11.678,00   13.788,00 
 

bestedingen kerkdiensten/ gemeentewerk

     2.250,00    2.197,00   11.983,00
 

bijdragen andere organen binnen de kerk

     1.100,00       923,00       973,00 
   lasten eigendommen

       ---

      --- -10.000,00 
  lasten beheer en administratie      1.000,00      614,00       552,00
  totaal lasten    18.050,00 15.412,00  17.296,00
  resultaat baten en lasten         250,00   3.141,00      - 180,00