Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Artikelindex

De ANBI gegevens kerkrentmeesterij

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Slikkerveer
Telefoonnummer: 0180-414227
RSIN/Fiscaal nummer: 822995827
Website adres: www.pgslikkerveer.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Adres: Juliana van Stolbergstraat 44
Postcode: 2983 HK
Plaats: Ridderkerk
Postadres: Graaf Janstraat 13
Postcode: 2983 HC
Plaats: Ridderkerk

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden en er zijn 3 vacatures. Leden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken ( Ordinantie 11, art. 3 ).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgslikkerveer.nl vindt u het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente. Omdat onze gemeente op dit moment vacant is heeft de kerkenraad besloten om het beleidsplan 2019 tot 2023 te schrijven samen met de nieuwe predikant. In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2018 heeft de kerkenraad daarom het beleidsplan van 2014 tot 2018 met een jaar verlengt .

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente heeft 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk medewerker.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de kerkelijk medewerker verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lastenrekeningen met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk medewerker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

  Begroting Begroting Rekening Rekening
  2021 2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten        
Opbrengsten onroerende zaken 8.300 8.300 8.116 6.255
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 72 62
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 6.200 6.500 6.391 6.753
Opbrengsten levend geld 104.400 105.700 120.323 116.782
Totaal baten 118.900 120.500 134.901 129.852
         
Uitgaven en Kosten          
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 11.010 10.000 10.963 28.597
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 600 500 8.888 1.442
Kosten pastoraat 95.900 93.100 89.405 61.021
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 12.350 10.250 7.475 9.688
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 7.500 7.500 7.283 7.409
Salarissen en vergoedingen 1.400 1.400 1.673 1.600
Kosten beheer, administratie en archief 7.250 7.250 6.684 7.359
Rentelasten/bankkosten 850 900 1.021 876
Totaal lasten 136.860 130.900 133.392 117.992
         
Operationeel resultaat -17.960 -10.400 1.509 11.860
         
Incidentele baten en lasten   - 394.514 -
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   -  -8.554  1.800
         
Resultaat -17.960 -10.400 387.469 13.659

 

College van Kerkrentmeesters PG te Slikkerveer