Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Artikelindex

Beleidsplan

Christus is Koning Kerk

In het licht van Gods grote liefde voor de wereld willen wij
als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer,
onder leiding van de Heilige Geest,
leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Protestantse gemeente te Slikkerveer: Christus is Koning Kerk
Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK Ridderkerk.

Om te groeien in dit leven als christen willen wij, persoonlijk en samen, investeren in:

 • betrokkenheid bij de Heer;
 • betrokkenheid bij elkaar als Zijn volgelingen;
 • betrokkenheid bij Zijn werk in en voor de wereld.

HET BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Slikkerveer : Christus is Koning Kerk 2014 - 2018 (besluit 9-10-2018 om te verlengen met 1 jaar tot december 2019)

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Slikkerveer. Onze gemeente is per 1 april 2006 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Wijkgemeente Den Donck in Ridderkerk en de Gereformeerde Kerk van Slikkerveer. Slikkerveer is een wijk in de gemeente Ridderkerk en wij willen iedereen binnen en buiten de grens van Ridderkerk welkom heten in onze gemeente.

In dit beleidsplan is gewerkt vanuit de evaluatie die door verschillende raden is gedaan op het vorige beleidsplan. In dit plan zijn de bijstellingen en de plannen voor de nabije toekomst opgenomen. Dit beleidsplan beschrijft deels de huidige situatie, en deels hoe we op onderdelen de huidige gang van zaken in de planperiode willen voortzetten of willen ombuigen.

Motto/ Mission Statement.

Ons motto luidt:

In het licht van Gods grote liefde voor de wereld willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest, leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf.

Om te groeien in dit leven als christen willen wij, persoonlijk en samen, investeren in:

 • betrokkenheid bij de Heer.
 • betrokkenheid bij elkaar als Zijn volgelingen.
 • betrokkenheid bij Zijn werk in en voor de wereld.

Grondslag aan beleid

 • Wij streven ernaar om ieder gemeentelid te laten groeien in het geloof.
 • We willen met elkaar vanuit de liefde van God een hechte gemeenschap vormen.
 • We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus.
 • We willen onze liefde en ons geld beschikbaar stellen voor hen die dat nodig hebben.

Kerkgebouw

De Christus is Koning Kerk is een modern kerkgebouw in het centrum van Slikkerveer. Na de fusie is het kerkgebouw van Den Donck is per 1 februari 2007 verkocht aan de Volle Evangelie Gemeente (kerkgebouw De Kern), zodat de kerkdiensten vanaf dat tijdstip worden gehouden in de Christus is Koning Kerk.
Bij de verkoop is contractueel vastgelegd dat onze gemeente enkele zalen, de keuken, de hal en het vooronder van dit gebouw nog gedurende 15 jaar (tot februari 2022) kan blijven gebruiken voor jeugdactiviteiten, voor de wekelijkse maaltijden en voor de rommelmarkt. Jaarlijks worden over dat gebruik afspraken gemaakt tussen ons college van kerkmeesters en vertegenwoordigers van de Volle Evangelie Gemeente.

Plaatselijk Regeling

In de Plaatselijk Regeling (PR) zijn beleidslijnen uitgestippeld en daarin zijn de visie en identiteit van onze gemeente verwoord. Hierin zijn ook de taken en samenstelling van de diverse Raden vastgelegd. De plaatselijke regeling moet geactualiseerd worden als ook de taken van de raden en hun bezetting.

Doelstellingen voor de komende 4 jaar

De kerkenraad heeft voor de vaststelling van dit plan uitgebreid gesproken met alle raden over de doelen die we als gemeente voorop willen stellen. We willen een meer dienende, bezielende en missionaire gemeente zijn met oog voor jongeren en kinderen. De doelen vallen uiteen in twee werkgebieden. Per werkgebied zijn de belangrijkste doelen geformuleerd. Deze doelen zullen in de verschillende beleidsplanonderdelen terugkomen.

1. Aandachtspunten in de erediensten

 • Aandacht voor de actualiteit.
 • De diensten zijn inspirerend voor en door jongeren.
 • Variatie in het gebruik van instrumenten
 • Gebruik van middelen als beamer en internet.

2. Aandachtspunten binnen de gemeente

 • Accent op onderlinge eenheid en het bij elkaar horen.
 • Het omzien naar elkaar waarborgen.
 • Plannen richten op groei.
 • Ontdekken hoe andere gemeenten werken.
 • Naar buiten gericht zijn.
 • De gemeenteleden activeren en een rol geven.

De gemeente Christus is Koning Kerk

De gemeente bestrijkt het grondgebied van de wijk Slikkerveer, postcode 2983, van de burgerlijke gemeente Ridderkerk. Daarnaast wonen er zgn. voorkeurleden buiten de wijk Slikkerveer.

Onze gemeente heeft 1 fulltime predikant en een kerkelijk medewerker voor 12 uur per week. Deze kerkelijk medewerker heeft het takenpakket van een kerkelijk werker. De werkzaamheden van onze predikant en kerkelijk medewerker liggen op de terreinen zoals omschreven in de notitie “Inventarisatie en analyse takenpakket van de predikant van onze protestantse gemeente te Slikkerveer” en “profiel kerkelijk werker” zoals vastgesteld op 12 april 2010. In de vergadering van 10 september 2012 heeft de kerkenraad besloten het dienstverband van de kerkelijk medewerker voor onbepaalde tijd te verlengen.

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in acht wijken, waarvan vier ouderenwijken (75 plussers). Per wijk zijn naast de predikant ook 1 ouderling, 1 diaken en enkele wijkmedewerkers actief.

Via de zondagse erediensten, pastoraat, diaconaat, catechese, kringwerk, jeugdwerk en ouderenwerk wil de gemeente gestalte geven aan haar opdracht gemeente van Jezus Christus te zijn en zijn naam te belijden in woord en daad.

Per 1 januari 2013 bedroeg het aantal geregistreerde belijdende leden 439, het aantal doopleden 474 en het aantal geboorteleden/niet-gedoopte leden 74 Totaal 987 (opgave LRP). In de wijken zijn 802 leden opgenomen, 185 leden (de zogenaamde niet- meelevenden) komen niet voor in de wijkgegevens van de wijkteams. De zogeheten ‘niet meelevende’ leden, leven niet mee met het wel en wee van de gemeente, bezoeken onze kerkdiensten niet, doen niet mee aan andere activiteiten van de gemeente en dragen financieel niet bij aan de instandhouding van de gemeente. De meelevende gemeenteleden maar desgewenst alle leden en belangstellenden, ontvangen het kerkblad Samen.

Eredienst

Iedere zondagmorgen wordt in de Christus is Koning Kerk een eredienst gehouden. Daarnaast worden er regelmatig (middag)diensten gehouden met een bijzonder karakter. Voor de voorbereiding van de diensten met een bijzonder karakter is er een commissie benoemd.

We vieren:

 • Iedere zondag en op de Christelijke feestdagen de gewone diensten, dat zijn als regel de morgendiensten.
 • Af en toe themadiensten zoals een kerk- en schooldienst, evangelisatiediensten, zang/ praisediensten, diensten gericht op de jeugd, etc.
 • Eens per maand onder verantwoordelijkheid van onze gemeente een viering in het verzorgingshuis “’t Ronde Sant”.
 • Vijf maal per jaar de oecumenische vieringen (VOOR diensten) die afwisselend in de vijf deelnemende Ridderkerkse kerken worden gehouden.

De zondagse morgendiensten worden door gemiddeld 180 leden en gasten bezocht. Vrijwel iedere zondag wordt er na de dienst koffie gedronken met elkaar. Alleen tijdens avondmaaldiensten wordt hier van afgeweken. Uiteraard realiseren we ons dat niet iedere vorm van diensten alle gemeenteleden zal aanspreken. Meer variatie is nodig om de diensten aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Elkaar daarbij ruimte geven is een primair doel van onze gemeente. Het aanvaarden van elkaar en van elkaars verschillen zien wij als een opdracht van onze Heer.

De Raad voor de Eredienst

Deze raad bestaat uit de predikant, een kerkenraadslid, een organist en gemeenteleden. De raad adviseert de kerkenraad onder meer over de liturgie voor de gewone erediensten en avondmaaldiensten en adviseert over het liederenbeleid. Samen met de kerkenraad heeft de commissie voor de komende tijd doelen geformuleerd. Accent blijven leggen op onderlinge eenheid en het gevoel bij elkaar te horen, en een goede kwaliteit van het onderling omzien naar elkaar waarborgen. De plannen meer richten op groei en naar buiten gericht. Meer gemeenteleden actief maken en een rol geven. En de ruimten in onze kerk zo inrichten dat zoveel mogelijk activiteiten van onze gemeente ook in onze kerk kunnen worden gehouden, en dat het in elke ruimte goed toeven is.

Commissie voor bijzondere diensten

Naast de raad voor de Eredienst is er een werkgroep “Commissie voor bijzondere diensten”. Deze werkgroep bereidt samen met anderen bijzondere diensten voor zoals bij de Christelijke feestdagen, de startzondag en de Eeuwigheidzondag. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor het uitnodigen van koren en zanggroepen die meewerken aan de diensten.

Beleidspunten van de kerkenraad voor de eredienst de komende periode

 • We leggen meer accent op onderlinge eenheid.
 • De plannen zijn gericht op groei.
 • We geven meer gemeenteleden een rol.
 • We schenken aandacht aan de actualiteit.
 • De diensten worden meer inspirerend gemaakt voor/door jongeren en betrekken hen bij de diensten.
 • We variëren in het gebruik van instrumenten.
 • We gebruiken de beamer iedere zondag.

Kerkenraad

Het streven is dat de kerkenraad bestaat uit:

 • Voorzitter (die tevens ambstdrager kan zijn).
 • Predikant.
 • Scriba ( vanaf september 2013 in duo).
 • 8 Pastoraal ouderlingen.
 • 1 Ouderlingcoördinator pastoraat.
 • 2 Jeugdouderlingen.
 • 6 Diakenen.
 • 3 Ouderlingen-kerkrentmeesters.

De kerkenraad komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de 2 zomermaanden. Iedere vergadering begint met een kort meditatief moment (moment van bezinning), ingeleid door een kerkenraadslid. Soms gebeurt dit door de kerkelijk medewerker. Er zijn al enige tijd geen ouderlingen met als taak de vorming en toerusting en als taak apostolaat en evangelisatie. De discussie hierover is gaande. Tot die tijd draagt de kerkenraad als geheel de verantwoording voor vorming en toerusting en het apostolaat en evangelisatie. Diverse taken zijn elders ondergebracht. We werken in de kerkenraad aan de uitwisseling en contacten met de partnergemeente Ruyumba in Rwanda.

Beleidspunten van de kerkenraad voor de komende periode

1. Vorming en Toerusting

 • Gemeentekringen en groeigroepen. Deze vormen onmisbare en belangrijke bouwstenen. In de kringen leert men elkaar beter kennen en wordt gemakkelijker gepraat over het geloof. Het is belangrijk dat samen te leren. Het is de bedoeling zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten de gemeente erbij te betrekken.
 • Alpha. Wie meer wil weten over de boodschap van Jezus Christus, kan een alphacursus volgen.
 • Bidstonden en gebedskringen. Wekelijks vinden er in de gemeente meestal bij mensen thuis, gebedskringen en bidstonden plaats.
 • Update. Update is een toerustingsmoment in een gezellige uitgaanssfeer waarin relaties centraal staan. Een projectgroep bedenkt thema’s die van belang zijn om relaties in het algemeen te intensiveren. Ze werkt laagdrempelig en wil iedereen in de samenleving enthousiasmeren deze avonden te bezoeken. De komende vier jaar wil de projectgroep meer bekendheid geven aan Update in de Slikkerveerse samenleving. De avonden kennen een gezellige informele sfeer met een serieus tintje vanuit de Christus is Koning Kerk.
 • De lectuurtafel. Verder kan ieder kennis nemen van allerlei activiteiten via de folders op de lectuurtafel in de hal van de kerk.

2. Zending en Evangelisatie

 • Contact middag voor ouderen. Eenmaal per maand wordt er een contactmiddag gehouden voor leden uit onze gemeente en daarbuiten, waarin ontmoeting centraal staat.
 • Openluchtdienst. Eenmaal per jaar wordt er een openluchtdienst georganiseerd in Ridderkerk, waaraan diverse kerken in Ridderkerk meewerken.
 • Ondersteuning, van gemeenteleden die zendings- en evangelisatiewerk in het veld doen.

Pastoraat

Onder aansturing van de Pastorale Raad, gevormd door de pastorale ouderlingen en de predikant, willen we omzien naar elkaar in de naam van de Goede Herder. Het omzien naar elkaar is een belangrijke taak binnen het gemeenteleven.

Doelstellingen voor het pastoraat

 • Wij willen een gemeente zijn waar liefde, zorg en aandacht voor elkaar is.
 • Onderling pastoraat wordt gestimuleerd door onderwijs en toerusting.
 • In toenemende mate wordt de pastorale functie van de gemeentekring/groeigroep geactiveerd en wordt ieder aangemoedigd deel uit te maken van zo’n groep.
 • Iedereen in de gemeente moet weten waar hij/zij pastorale aandacht/hulp kan vinden voor geloof en leven.
 • Een pastoraal team is beschikbaar voor wie persoonlijk aandacht of begeleiding nodig heeft.
 • Ouderen boven de 75, die dit op prijs stellen, worden één maal per jaar bezocht.
 • Alle gemeenteleden worden minimaal één maal per jaar uitgenodigd voor een groothuisbezoek en/of benaderd voor een contactmoment.
 • Door signalen uit de gemeente rondom ziekte, problemen, verdriet e.d. direct te melden aan de voorzitter van de Pastorale Raad of aan de predikant, kan direct actie ondernomen worden.
 • Gelegenheid wordt geboden voor ontmoeting en onderling contact: door het koffiedrinken na de dienst, door de groeigroepen, door het groothuisbezoek en thema-avonden en andere momenten.
 • Een pastoraal team toerusten en beschikbaar hebben. Er zijn 8 wijkteams geformeerd. De predikant en de kerkelijk medewerker zijn op verzoek beschikbaar voor bijzonder pastoraat zoals ziekenbezoek en pastoraat rondom doop, trouwen en overlijden.
 • Het jongerenpastoraat - in de zin van onderling contact - wordt georganiseerd vanuit de jeugdactiviteiten. Bijzonder pastoraat kan via de wijkteams, de kerkelijk medewerker en de predikant lopen.
 • In samenwerking met de diaconie willen we hulpvragen vanuit de gemeente helpen oplossen met Helpende handen (HH).
 • we hebben ons geprofileerd door een folder uit te geven over de pastorale zorg.
 • Het pastorale team inventariseert de behoefte aan pastorale zorg in de gemeente door 1x in de twee jaar een enquête die persoonlijk aan de gemeenteleden wordt uitgereikt.
 • Alle contactmomenten die in de gemeente belegd zijn worden door elke ouderling vastgelegd en 1x per jaar aan de ouderling coördinator doorgegeven.
 • We willen in de toekomst meer thema-avonden voor de gemeente organiseren.
 • Klankbordgroep.In het verleden werd er eenmaal per maand er pastores-overleg gehouden tussen de predikant, de voorzitter van de Pastorale Raad, de scriba, de voorzitter van de kerkenraad en een ouderling. Dit willen we weer nieuw leven inblazen om de communicatie met de predikant te bevorderen en signalen uit de gemeente te bespreken. De klankbordgroep bestaat uit de predikant, een kerkenraadslid en uit twee gemeenteleden. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.

Beleidspunten voor het pastoraat de komende periode

 • We investeren in Jongeren pastoraat.
 • We zetten toerusting van de kerkenraad op de agenda.
 • We houden 1 keer per twee jaar een enquête.
 • We organiseren Thema-avonden.
 • We streven naar continuering van de pastorale zorg.
 • We werken aan een intensiever contact tussen predikant en gemeente.

Diaconaat

Diaconaat is concrete dienstverlening en, in navolging van Christus, bevordering van gerechtigheid en barmhartigheid. De diaconie zorgt voor inzameling van stoffelijke bijdragen en goede aanwending daarvan.

Een verkorte weergave van de taken van het College van Diakenen:

Taken m.b.t. de Eredienst

 • Collecteren tijdens de eredienst: zorg dragen voor de inzameling en informatie geven over de besteding aan de gemeente.
 • Gebeden: aangeven van speciale noden, nabij en veraf en/of meedoen in gebeden.
 • Heilig Avondmaal: bij de viering van het HA optreden als gastheer/-vrouw en zorg voor thuisviering. De thuisvieringen worden op prijs gesteld door desbetreffende gemeenteleden die wegens omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.

Taken m.b.t. toerusting

 • Opbouw diaconale gemeente: We helpen bouwen aan een diaconale gemeente.
 • We richten ons op gerichte (financiële) dienstverlening. Op materiële ondersteuning van gemeenteleden en anderen.
 • Het project Helpende Handen vindt plaats onder verantwoording van de diaconie.
 • Indien nodig bieden we financiële ondersteuning aan gemeenteleden met speciale aandacht voor de problematiek rond de WMO nu deze bij de burgerlijke gemeente is ondergebracht. We willen signalen oppakken, attent zijn op speciale nood bij leden en anderen.
 • We hebben aandacht voor bepaalde groepen. Bijzondere aandacht voor langdurig zieken, ouderen, gehandicapten.
 • We draaien mee in het wijkteamoverleg.
 • We onderhouden contacten met maatschappelijke instellingen op het gebied van dienst en zorg.

Taken m.b.t. het Werelddiaconaat

 • We onderhouden contacten met Zending en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), want we hebben de opdracht het evangelie door te geven aan alle mensen.
 • We willen dienstbaar zijn aan de naasten als antwoord op de nood in de wereld en aan het bevorderen van gerechtigheid, aan structurele verbeteringen en oplossingen.

Taken m.b.t. financiële verantwoording

 • Het College van Diakenen beslist zelfstandig over uitgaven met een vertrouwelijk karakter en over hulp in actuele en onvoorziene situaties. Jaarlijks leggen wij aan kerkenraad en gemeente verantwoording af door een verslag te presenteren, evenals een prognose en een begroting van de uitgaven voor het volgend jaar.

Geldwerving

 • Eén maal in het jaar zal er een beroep op de gemeente worden gedaan voor een Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage (VVDB). Dit ter dekking van de (eigen) diaconale uitgaven.

Samenstelling

 • Het College van Diakenen bestaat uit alle diakenen en (op verzoek) kan de predikant de vergadering van het College bijwonen.

Vergaderen

 • Het College van Diakenen vergadert als regel 1 maal per 4 weken (minimaal 9 maal per jaar) en verder zo vaak als de omstandigheden het noodzakelijk maken.

Beleidspunten voor de Diaconie voor de komende periode

 • Het project Helpende Handen verder uitbreiden.
 • Contacten met maatschappelijke organisaties.
 • Continuering van de diaconale zorg.
 • Meedoen in gebeden.

Jeugdwerk

De Jeugdraad bestaat uit: de predikant, de kerkelijk medewerker, de 2 jeugdouderlingen en 2 jeugdmedewerkers. De jeugdraad vormt het overkoepelend overlegorgaan voor alle jeugdwerkactiviteiten. Twee keer per jaar is er een zgn. grote jeugdraad, waar alle jeugdmedewerkers voor uitgenodigd worden.

Overzicht van de jeugdwerkactiviteiten

 • Kindernevendienst: Elke zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De KND wordt goed bezocht, leiding is voldoende toegerust. Ze bezoekt regelmatig beurzen voor nieuw materiaal en inspiratie. Zo worden o.a. de projecten voor Kerst en Pasen ingevuld. Regelmatig komt de leiding bij elkaar om te overleggen. De toerusting van de leiding van de kindernevendienst moet de aandacht blijven krijgen van de kerkenraad. De jongste groep wordt elke zondag ondersteund door een jongere van 13 t/m 17 jaar. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in voortzetting van dit initiatief omdat het positief wordt ervaren door alle betrokkenen. De kinderen komen in 2 groepen in de nevenruimten van de kerk bijeen.
 • Kindercatechese: kindercatechese wordt gegeven aan de oudste groep van de kindernevendienst, om ze de betekenis van kerk-zijn, doop en avondmaal bij te brengen. Kindercathechese wordt twee maal per jaar gehouden op een naschools tijdstip (vaak woensdagmiddag) door de predikant en iemand van de KND-leiding.
 • De belijdeniscatechese wordt door de kerkelijk medewerker geleid. In deze groep wordt ook gesproken over het doen van belijdenis. Als er gemeenteleden belijdenis willen doen, wordt in samenspraak met de predikant en de kerkenraad een aannameavond georganiseerd met daarop volgend de belijdenisdienst.
 • De Rommelpot is een kinderclub voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool, verdeeld over 2 groepen. Ze komen meestal om de 14 dagen bij elkaar in De Kern.
 • Catechese: Wekelijks wordt bij gemeenteleden thuis aan jongeren van de middelbare school catechisatie gegeven. De catechese wordt in 3 groepen gedaan. De leiding zoekt per jaar zelf geschikt materiaal en heeft een aantal keer per jaar een toerusting avond.
 • Jeugdkerk: Eenmaal per maand wordt er tijdens de morgendienst jeugdkerk gehouden voor de 12 t/m 17 jarigen, in de Boemerang van De Kern. Er zijn nu rond de 25 jongeren aanwezig. In verband met de groepsgrootte en het leeftijdsverschil wordt de groep indien nodig in tweeën gesplitst. Elk jaar wordt geëvalueerd of dit een werkbare situatie is. De leiding wordt regelmatig toegerust. Ook de toerusting van de leiding van de jeugdkerk moet de aandacht blijven krijgen van de kerkenraad.
 • Er is een Jovo project tot stand gekomen met het doel; uitbreiding en intensivering van de contacten van jongeren van 18 tot 28 jaar. Het project stelt zich de komende vier jaar tot doel de groep meer enthousiast te maken voor het evangelie, voor elkaar en voor de kerk. Jovo werkt op het snijvlak van kerk en samenlevingen wordt begeleid door een projectgroep. Jovo staat voor jong volwassenen en komt op zondag bij elkaar in ‘t Honk, Burgemeester de Kruijffstraat 16.

Beleidspunten voor het jeugdwerk de komende periode

 • Continuering van bestaand jeugdwerk.
 • Extra activiteiten voor iedere doelgroep afzonderlijk zoals excursies, bezoek aan jongerendagen, De Passion, Ark van Noach, kampweekenden.
 • Toerusting van kindernevendienst- en jeugdkerkleiders.
 • Uitbreiding van het Jovoproject.

De gemeenteopbouw Commissie (GOC)

De kerkenraad heeft in samenspraak met de gemeente besloten een meer dienende, bezielende en missionaire gemeente te willen zijn met oog voor jongeren en kinderen. Er is een missie en doelstelling geformuleerd en een commissie werkt voorstellen uit en dient deze in bij de kerkenraad. Enkele al aangenomen voorstellen zijn: Ontmoeting na de dienst: iedere zondag (behalve na avondmaalsvieringen) is er gelegenheid tot koffiedrinken na de dienst en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Er is een groep gestart voor jongeren die na de catechisaties het contact dreigen te verliezen met de kerk. De Jovo (de Jong Volwassenen groep) slaat een brug tussen de kerk en de jongeren. De GOC gaat nadenken over een gezichtenboek voor de gemeente, en het vitaliseren van de kerkdiensten. Andere ideeën zullen in de loop van de tijd worden voorgelegd. De kerkenraad zal de ideeën van de GOC steunen en helpen realiseren indien daar draagvlak voor is.

Beleidspunten voor de GOC voor komende periode

 • Voorstellen rond gemeenteopbouw worden in de loop van ieder jaar voorgesteld aan de kerkenraad.

Contact met andere kerken.

Onze gemeente heeft contact met enkele andere Ridderkerkse kerken. In het SARI (samenwerkende Ridderkerkse gemeenten) wordt gesproken over verdergaande samenwerking op verschillende gebieden. De gemeente organiseert samen met anderen de VOOR diensten. (Oecumenische diensten onder verantwoording van een aantal kerken uit Ridderkerk).

Beleidspunten rond de samenwerking de komende periode

 • Samenwerking waar dit kan bevorderen.
 • Overleg over de kerkelijke (sociale) kaart van Ridderkerk.

Kerkblad

Onze gemeente geeft maandelijks het kerkblad Samen uit. Het blad wordt gratis bezorgd. De redactie van het blad bestaat uit kerkenraadsleden en gemeenteleden. Het blad wordt door vrijwilligers bezorgd op ongeveer 500 adressen.

Beleidspunten voor ons kerkblad de komende periode

 • Continuering van het kerkblad Samen.

Beheersstichting

Het kapitaal uit de verkoop van de oude gereformeerde kerk is ondergebracht in een stichting met als doel “het zorg dragen voor de bekostiging van de huisvesting (huur en technisch onderhoud onroerend goed) van de Protestantse Gemeente Slikkerveer Ridderkerk en het leveren van een bijdrage ten behoeve van algemeen kerkelijke en diaconale doelen. (statuten art. 2) Verder is in die statuten geregeld dat (art. 4):

 • de kerkenraad bevoegd is bestuurders te benoemen en te ontslaan.
 • bij het ontstaan van vacatures in het bestuur zal de kerkenraad, na raadpleging van het bestuur, daarin voorzien door de benoeming van een opvolger.

De jaarcijfers van de stichting worden ook jaarlijks de gemeenteleden ter kennis gebracht en in een gemeentevergadering toegelicht.

Beleidspunten voor de beheersstichting de komende periode

 • Continuering van de huisvesting.
 • Borgen van de bekostiging van de huisvesting.

Beheer

Het College van Kerkrentmeesters, bestaande uit 5 leden, waarbij we streven naar 3 ouderlingen-kerkrentmeester. Ze zijn belast met de zorg voor de financiën en het beheer van de gebouwen.

 • Rekening en begroting: jaarlijks wordt door het college een begroting en een rekening opgesteld en voorgelegd aan de kerkenraad ter goedkeuring. Die cijfers worden in het kerkblad gepubliceerd en ter inzage gelegd voor alle gemeenteleden.
 • Onderhoud gebouwen en installaties: het college heeft de zorg voor de inventaris van het van de woningstichting Woonvisie gehuurde kerkgebouw Christus is Koning Kerk en voor de pastorie.
 • Personele aangelegenheden: als gemeente hebben we vanaf 21 juni 2009 de zorg voor 1 fulltime predikant en een parttime kerkelijk medewerker.

Beleidspunten van het College van Kerkrentmeesters voor de komende periode

 • De kerkrentmeesters denken mee over het te voeren beleid.
 • De kerkrentmeesters stellen beleidsvoornemens voor aan de kerkenraad.
 • De kerkrentmeesters zullen een signalerende houding hebben naar de kerkenraad rond financieel beleid.

Bijlagen

In de bijlage van dit beleidsplan is de begroting van 2014 opgenomen en de meerjarenbegroting van 2015 tot en met 2017.De volgende beleidsstukken zijn opvraagbaar bij de scriba:

 • De evaluatie van de verschillende raden en commissies van het vorige beleidsplan.
 • De Plaatselijke Regeling (PR).
 • Alle vertrouwelijke verslagen indien noodzakelijk ter inzage.
 • De statuten van de beheersstichting.

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van januari 2014

 

Voorzitter:      Scriba’s:
L. Molenaar.      Mw. P.J.M. Remis-van der Velden.
       Mw. E.C. Neuschwander- van der Ben.

 

Voorgelegd aan de gemeente in het kerkblad Samen van de maand februari 2014