Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Hartelijk welkom op dit deel van de website. Op deze pagina vindt u 3 artikelen achter elkaar.

1 De korte advertentietekst zoals deze is gepubliceerd.

2 een uitgebreide profielschets van de predikant(e) die we zoeken.

3 een uitgebreide profielschets van onze gemeente.

  1 de advertentietekst           

Wij zijn op zoek naar een predikant(e).

Bent u de predikant(e) die met God en met ons op pad wil door het leven?

 • U leeft en werkt vanuit een persoonlijke Christelijke geloofsbeleving die u samen met ons handen en voeten wilt blijven geven.
 • U preekt met passie, en u wordt net als wij warm van de woorden als : Verbinden, raken, beleven. Hedendaags en actueel leidt u ons door de Bijbel en belijdt u samen met ons het christelijk geloof in de Drieenige God.
 • U wilt generaties verbinden en geloofsvreugde en troost brengen in onze gemeente aan ouderen en jongeren.  

 

Sollicitaties en informatie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze beroepingscommissie.

Voorzitter beroepingscommissie: Dhr W. Onderdelinden.

tel: 0180 418878

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Wij nodigen u van harte uit te solliciteren. Uw schriftelijke reacties ontvangen wij graag voor 31-12-2018 op bovengenoemd e-mailadres.

 

[1] 

 

2 de uitgebreide profielschets van de te beroepen predikant

Wij zijn op zoek naar een predikant(e) die samen met onze gemeente verder wil werken aan de op en uitbouw van onze Protestantse Gemeente te Slikkerveer. Slikkerveer ligt in de gemeente Ridderkerk. Onze gemeente bestaat uit 378 belijdende gemeenteleden en 372 doopleden en 48 anders meelevenden. In Slikkerveer zijn naast onze gemeente nog andere geloofsgemeenschappen gevestigd, waarbij we allemaal een eigen identiteit hebben en de verstandhoudingen goed zijn.

Wij hopen dat u zich herkent in de volgende beschrijving:

U leeft vanuit een persoonlijke Christelijke geloofsbeleving van waaruit u samen met de gemeente handen en voeten wilt geven aan het geloof. U weet vanuit de bijbel de gemeente te bezielen en te inspireren. Samen met ons wilt u met passie laten zien wat de kerk, ook in deze tijd, in het maatschappelijk bestaan kan bieden.

U bent gemakkelijk in de omgang met mensen, u kunt goed luisteren en van daaruit weet u mensen op een positieve manier te inspireren in hun geloofsbeleving. U wilt zich richten op groei van de middengroep in onze kerk en de generaties verbinden die met elkaar meeleven in voor en tegenspoed. Met enthousiasme bent u in staat om te boeien. U benoemd hedendaagse thema’s en de zorgen van deze tijd vanuit een Bijbels perspectief. U bent bereid om vanuit specifieke behoeften en wensen uit de gemeente nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ontplooien.

Aandachtsvelden binnen het gemeentewerk zijn:

Eredienst

 • U werkt en leeft vanuit uw geloof, in woord en daad. Daarnaast bent u in staat hier helder over te (s)preken vanuit een duidelijke Bijbelse boodschap.
 • U kunt het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel vertalen tot een leidraad voor het leven van alledag.
 • U vindt het een uitdaging om in (speciale) vieringen gebruik te maken van muziek, interactie en een inspirerende liturgie, om zo de vertrouwde boodschap uit de Bijbel op een duidelijke en bezielende manier over te brengen aan iedereen van de jongsten tot de oudsten.
 • U bereidt graag samen met de betreffende groepen themadiensten voor.

Pastoraat

 • U geeft samen met de pastorale raad actief en initiatiefrijk invulling aan het pastoraat binnen de gemeente.
 • U biedt een luisterend oor voor persoonlijke (geloofs)vragen en geeft indien nodig handvatten ter ondersteuning ook in psychische nood.
 • U voelt zich betrokken bij wat er leeft ook onder hen met twijfel.
 •  

Vorming en toerusting

 

3 profielschets van de gemeente

 

Profielschets van de Protestantse gemeente te Slikkerveer (Christus is Koning kerk)

We zijn met elkaar op weg in het beroepingswerk en een belangrijk onderdeel daarvan is de profielschets van onze gemeente. We proberen met deze schets een eerlijk en compleet beeld te geven van wie wij zijn en waar we voor willen staan.

Beleidsplan

In 2014 is een beleidsplan gemaakt voor de periode 2014 -2018. Dit plan is beschikbaar en op veel punten nog actueel. We hebben na de zomer van 2018 een begin gemaakt van een nieuw plan, maar dat is nog niet gereed. Bovendien hebben we besloten om dit plan in concept te laten staan en samen met de nieuwe predikant dit plan verder vorm te geven.

Hieronder geven we wel in het kort de eerste pagina weer van het plan, waarin vooral het accent ligt op onze missie en visie. Die zijn van belang voor het beroepingswerk omdat ze het wezen blootleggen van onze gemeente.

 

Mission Statement:

“In het licht van Gods grote liefde voor de wereld willen wij als volgelingen van Jezus Christus, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Om te groeien in dit leven willen wij, persoonlijk en samen als gemeente investeren in een persoonlijke relatie met onze God.

Grondslag van beleid

 • Wij streven ernaar om ieder gemeentelid, van de jongsten tot de ouderen, te laten groeien in het geloof.
 • We willen met elkaar vanuit de liefde van God een hechte gemeenschap vormen.
 • We willen onze liefde delen met hen die dat nodig hebben.

Plaatselijke Regeling

In de Plaatselijke Regeling (PR) zijn beleidslijnen uitgestippeld en daarin zijn de visie en identiteit van onze gemeente verwoord. Hierin zijn ook de taken en samenstelling van de diverse Raden vastgelegd. De plaatselijke regeling wordt geactualiseerd, zodra zich veranderingen voordoen in het beleid en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. In de PR staan de besluiten van de kerkenraad over zaken waar de kerkorde de plaatselijke kerken ruimte laat voor eigen beleid. De PR is voor het laatst geactualiseerd in oktober 2017.

Doelstellingen voor de komende 4 jaar

We willen een dienende, bezielende gemeente zijn. Daarin heeft iedere raad/college een taak en een rol, waaraan ze met een eigen stijl invulling mogen geven. Dat maakt onze gemeente sterk. In dit beleidsplan vinden we van alle raden terug hoe zij invulling willen geven aan het beleidsplan in hun eigen stijl. De kerkenraad heeft in zijn geheel samen met kerkrentmeesters en pastorale raad, jeugdraad en diaconale raad gewerkt aan dit plan.

Samenstelling en karakter van de kerkelijke gemeente

Onze gemeente bestaat uit 378 belijdende gemeenteleden en 372 doopleden en nog 48 anders ingeschrevenen. Het kerkbezoek varieert sterk per zondag en ligt tussen de 150 op normale zondagen en 275 op hoogtijdagen.

Zoals bij veel gemeentes is het percentage ouderen in de kerk en in de diensten vrij hoog. Maar toch onderscheidt onze gemeente zich van veel omliggende gemeente door een breed skala aan activiteiten voor jongeren en we zien ook iedere zondag 5 – 15 kinderen in de kindernevendienst. Er is ook een actieve groep jongvolwassenen met kinderen. Wat ook in onze gemeente speelt is de grote moeite die we hebben om de jongeren na +/- hun vijftiende levensjaar vast te houden.

De gemeente is samengesteld uit een van origine Gereformeerde en een Hervormde kerk, die in 2005 gefuseerd zijn. We hebben in de fusie periode maar enkele leden verloren en er een gemeente voor teruggekregen die pluriform is en waar veel mogelijk is op het gebied van liturgie en belijden. De kleuren in de gemeente variëren van een groep midden-orthodoxe Christenen tot een groep Evangelische Christenen, zonder iedereen hiermee in een hokje te willen duwen. Omdat er in de wijk ook een PKN kerk staat met een Gereformeerde bonds signatuur en een van origine Vrijzinnige kerk (nu ook protestantse gemeente), zijn deze groepen nauwelijks in onze gemeente vertegenwoordigd.

Onze gemeente heeft misschien wel als belangrijkste kenmerk dat we een “warme” gemeente proberen te zijn, waar mensen zich geborgen kunnen voelen. Dat wordt gelukkig ook opgemerkt door buitenstaanders en mensen die nieuw in onze gemeente binnenkomen. Het is geen verdienste, maar een uiting van de opdracht die we in onze missie hebben opgenomen en waarop mensen ons kunnen en mogen aanspreken.

 

De Eredienst

De eredienst neemt een centrale plaats in onze gemeente in, waarin de ontmoeting met God voorop staat en daarnaast de ontmoeting met elkaar. De lofprijzing heeft een belangrijke plaats in de dienst. Onder vindt u de meest gebruikelijke liturgie, maar deze wordt niet strak gehanteerd.

In de Christus is Koning Kerk ontvangen we de gemeenteleden en gasten aan de deur. Er is een ontvangstcommissie, bestaande uit gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. Vaak hebben zij ook de taak om iets uit te delen, zoals de zondagsbrief, die eens per twee weken verschijnt.

Orde voor de eredienst: terwijl het orgel speelt, komen de dienstdoende ambtsdragers binnen. De paaskaars is al ruim voor de dienst aangestoken door de koster. Als het orgel zwijgt, gaat het gemeentelid die de afkondigingen doet (bij ons heraut genoemd) naar voren. Bij een overlijden volgt een korte levensbeschrijving, gevolgd door het neerleggen van een steentje met naam en een lied. Als laatste wordt het aanvangslied opgegeven. De gemeente gaat staan, de predikant wordt naar de kansel geleid en de dienst begint.

Na stil gebed volgt votum en groet en meestal het Klein Gloria. De gemeente zingt uit het Nieuwe Liedboek. Ook wordt gebruik gemaakt van de bundel 'Hemelhoog'. Op de beamer kan de gemeente de hele liturgie volgen. Dat geeft voorgangers ook de vrijheid om een lied uit een andere bundel op te geven.

Er zijn twee orden van dienst. Nu kan volgen het Kyrie gebed voor de nood in de wereld met daarna een Gloria lied of het gebed van verootmoediging, genadeverkondiging, leefregel met een lied van Lofprijzing. Eens in de maand wordt de Wet van Mozes voorgelezen of de samenvatting daarvan en ook één keer in de maand wordt een Geloofsbelijdenis uitgesproken of gezongen.

De kinderen komen naar voren, nemen hun kandelaars mee en de gemeente zingt het 'wegzendlied'. Voor hun vertrek of na hun terugkomst is er een kindermoment.

Dan volgt de dienst van het Woord met een gebed van de zondag/opening van het Woord. De lezingen worden gehouden (ook wel door gemeenteleden), gevolgd door een lied en dan de Verkondiging. Hierna volgt weer een lied of orgelspel. En daarna komen de kinderen terug in de kerkzaal met hun kaars.

De dienst van gebeden en gaven. De gebeden worden gezegd met dank- en voorbeden, meestal gevolgd door stil gebed en het gezamenlijk 'Onze Vader'. De inzameling van de gaven gebeurt onder orgelspel. Kinderen helpen de diakenen hierbij. De kinderen uit de oppas worden ondertussen binnengebracht. Het slotlied wordt (staande) gezongen.

De predikant spreekt de zegen uit bij de Wegzending. De gemeente beaamt deze door het 'Amen' te zingen. Onder orgelspel verlaat ieder de kerkzaal.

Elke zondag is er gelegenheid voor ontmoeting na de dienst bij de koffie/thee/limonade.

Vier maal per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal in een zondagse dienst (lopend)en ook op Witte Donderdag (in een kring) met viering van de dienst van de tafel en gemeenschap van brood en wijn met een aparte orde van dienst. Bij gelegenheid is er een viering van de Heilige Doop met ook een aparte orde van dienst voor de doopbediening.

 

Bijzonder diensten

De kerkdienst is het kloppend hart van de gemeente.......natuurlijk is er elke week een kerkdienst maar op een aantal dagen zijn er diensten die met veel extra aandacht worden voorbereid door de Commissie Bijzonder Diensten. 

Wat zijn nou bijzondere diensten? 

De stille week

Om te beginnen de diensten op Witte Donderdag/Goede Vrijdag/Stille Zaterdag ...die vormen 1 geheel met een mooi uitgevoerd liturgieboekje.

Op donderdag wordt er in een grote kring avondmaal gevierd, op vrijdag staat het lijden van Jezus centraal, soms met een koor, een ander jaar met een verhaal waarbij foto's van kruiswegstaties op de beamer getoond worden. Ook zijn de lezingen weleens in de vorm van een rollenspel gedaan.

In de dienst van zaterdag vormen we een kring rondom het doopvont en is er de mogelijkheid tot doopvernieuwing. 

Op Paasmorgen wordt er veel aandacht besteed aan het afronden van het Paasproject door de kindernevendienst.

Startzondag

Om het nieuwe kerkelijk seizoen te openen is er in september een startweekend, op zaterdag diverse activiteiten voor jong en oud, bijvoorbeeld een speurtocht of gekostumeerd voetballen. Ook is er altijd een "gemeente-maaltijd" waarbij veel gemeenteleden hun beste beentje voorzetten om allemaal zelfgemaakte lekkere dingen mee te brengen om de tafel te vullen. Deze maaltijd kan op de zaterdagavond maar ook op zondagmiddag plaatsvinden. Wij ervaren het als een bijzonder manier van het vieren van de tafel van de Heer.

Op startzondag wordt er gewerkt met een thema voor het hele seizoen, deze keer was er medewerking van een gemeentekoor wat in 3 weken tijd een aantal toepasselijke en sprankelende liederen had ingestudeerd.

Eeuwigheidszondag

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is  "Eeuwigheidszondag", de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin overleden gemeenteleden herdacht worden.

Een dienst waarin hun namen genoemd worden en familieleden de steen mee krijgen die sinds het overlijden op de speciale gedenkplank in de kerk ligt. Ook worden er door hen kaarsen aangestoken en geplaatst op de tafel met een speciaal herdenkingskruis . De hele dienst staat niet alleen in het teken van het verlies maar gaat vooral ook over het eeuwige leven dat volgt op de dood. Alle liederen, gedichten en teksten zijn zorgvuldig bij elkaar gezocht. 

Kerst

Ook de kerstnachtdienst en kerstmorgen krijgen extra aandacht d.m.v. koorzang, medewerking van gemeenteleden en afsluiting van het advent project.

Andere bijzonder diensten

Door andere groepen in de gemeente worden ook diensten georganiseerd met een bijzonder karakter of krijgt een thema extra aandacht:

 • 2 diensten georganiseerd met JOVO en Jeugdkerk
 • kerk op schootdienst voor de allerkleinsten
 • Micha zondag
 • Israël zondag
 • Kerk- en schooldienst
 • Openluchtdienst met alle kerken
 • Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

In onze gemeente maken we met een groep van vier gemeenteleden diverse liturgische/ symbolische bloemstukken.

Er zijn diverse momenten in het kerkelijk jaar waarop we zo’n schikking maken.

We proberen zoveel mogelijk levende materialen uit de natuur te gebruiken, met mooie vormen of kleuren.

De 40 dagentijd vinden wij een bijzondere tijd van zes weken waarin we schikkingen maken die aansluiten bij de lezingen in de dienst.

       
       
 


In de dienst is er een moment waarop we de schikking toelichten met daarbij een foto die geprojecteerd wordt op het scherm van de beamer.

Ook op bid- en dankdag maken we een kleurrijke tafel.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar als de overledenen herdacht worden is er een toepasselijke schikking die we maken in samenwerking met de “ commissie bijzondere diensten”

Het is steeds weer een uitdaging om met natuurlijke materialen en bloemen met een betekenis een mooi geheel te maken dat de eredienst ondersteunt en op deze bijzondere manier uitdrukking geeft aan ons geloof in de opgestane Heer.

Muziek in de gemeente

 

Muziek neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. Tijdens de erediensten wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek en uit de bundel Hemelhoog. Daarnaast kiezen predikanten soms ook andere liederen, bv. uit het ‘oude’ liedboek, de evangelische liedbundel of uit de bundel ‘Opwekking’. Dit gaat altijd in overleg met de organist van dienst. In de gemeente worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarin muziek en samenzang een belangrijke rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn ‘Zingen in de zomer’, de ‘Pannenkoekenpraise’, het gemeentekoor en de zangdiensten rondom Johannes de Heer.

Samenzang

De samenzang tijdens de erediensten in de Christus is Koning Kerk wordt begeleid op het orgel. Er zijn 3 vaste organisten die het orgel bespelen. De organisten worden in overleg ingeroosterd door de scriba.

Bepaalde liederen in het Nieuwe Liedboek, maar ook een (groot) deel van de liederen uit de bundel Hemelhoog of Opwekkingsliederen, vragen om een andere begeleiding dan met kerkorgel. Er is een digitale piano beschikbaar voor het begeleiden van deze liederen. De keuze om deze liederen te laten zingen tijdens de eredienst gebeurt altijd in overleg met de organist van dienst, omdat niet elke organist ook piano speelt.

Voor het zingen van kinderliederen die worden gezongen als de kinderen terug zijn uit de kindernevendienst, wordt meestal gebruik gemaakt van een YouTube lied dat vaak ook bekend is bij de kinderen van “De Regenboog”. De kinderliederen worden namens de leiding van de kindernevendienst gekozen door Mirjam Kroesbergen. Zij stelt ieder kwartaal een lijst op van de te zingen kinderliederen en verspreidt deze lijst per mail aan alle betrokkenen.

Incidenteel wordt de samenzang begeleid door een andere organist, bv. een dirigent van een koor dat medewerking verleent of door een vervanger bij afwezigheid van de 3 vaste organisten.

Medewerking door koren en gemeenteleden

De commissie voor bijzondere diensten nodigt een aantal keren per jaar een koor of zanggroep van buiten de gemeente uit om medewerking te verlenen aan de eredienst. Ook wordt er door gemeenteleden een muzikale bijdrage geleverd aan de dienst in de vorm van (ondersteunende) zang:

Ruben en Mirjam van Beekom werken 6 keer per jaar mee aan (bijzondere) diensten met liederen van Sela of opwekkingsliederen. Dit is altijd in combinatie met Wiebe Steenstra, één van de vaste organisten. Jeanine van der Bunt verzorgt in die diensten het geluid. Het vaststellen van de diensten waarin Ruben en Mirjam meezingen gebeurt in overleg met de scriba.

Daarnaast verlenen ‘Joyfull together’ en Leni Nugteren soms muzikale medewerking aan (bijzondere) erediensten. Dit gebeurt in overleg met de commissie die de bijzondere diensten organiseert.

Eén van de doelstellingen in het beleidsplan 2014-2018 is variatie in het gebruik van instrumenten tijdens de erediensten. In de afgelopen jaren is er een aantal keer geprobeerd een combo samen te stellen van muzikanten uit de gemeente. Het samenstellen van een geschikt combo of ensemble, het zoeken en/of schrijven van bladmuziek en het repeteren voor een dienst vergen echter een lange voorbereidingstijd. Omdat hier in de voorbereiding van (bijzondere) diensten niet altijd rekening mee wordt gehouden, is het meewerken van andere muzikanten in de afgelopen jaren vaak niet van de grond gekomen.  

De Kerkenraad

De kerkenraad is in de afgelopen periode anders vormgegeven. In het verleden zochten we teveel alleskunners, die een breed pallet aan taken op zich namen. Na een aantal cursusavonden over gaven gericht werken, is er een omslag in denken gekomen. We zijn ons bewust geworden van het feit dat we veel van God gegeven talent onbenut laten als we iets van mensen vragen dat ze niet goed kunnen. Zo zijn er gemeenteleden die veel talent gekregen hebben om pastoraal werk te doen, maar die niet graag als ouderling in de kerkdienst fungeren, of niet in staat zijn om voor het front van de gemeente de mededelingen aan het begin van de dienst te doen. Zo hebben we nu een nieuwe kerkenraad samengesteld, waarbij de keus is aan de leden welke taken ze wel en niet doen. Zo hebben we de volgende besluiten genomen:

 • Niet alle kerkenraadsleden hoeven aan de vergaderingen deel te nemen
 • Voor de mededelingen hebben we een aparte groep “Herauten” aangesteld
 • We kennen nu een groep taakdragers die vrijwel alle werk van een ouderling doen, maar niet in de kerkenraad zitten
 • Allerlei neventaken worden nu niet meer door ouderlingen gedaan, zoals de commissie van ontvangst en mededelingen
 • We hebben nieuwe ouderlingen, activiteitenbegeleiders, benoemd die goed zijn in organiseren van samenkomsten en speciale opdrachten, maar geen pastoraal werk hoeven te doen

De kerkenraad en taakdragers bestaat uit de volgende groep:

 • Predikant
 • Voorzitter
 • Scriba
 • Notulist (geen lid van de kerkenraad)
 • 6 diakenen
 • Pastoraal coördinator
 • 6 pastoraal ouderlingen, waarvan 1 vacant en 1 taakdrager
 • 2 jeugdouderlingen, waarvan 1 kerkenraadslid en 1 taakdrager
 • 2 ouderlingen activiteiten begeleider, waarvan 1 kerkenraadslid en 1 taakdrager
 • 5 kerkrentmeesters, waarvan 2 ouderling en kerkenraadslid

De kerkenraad vormt een fijne groep die een weerspiegeling vormt van de gemeente, met alle verschillen van dien, maar gedreven door hetzelfde geloof en de onderlinge liefde. De vergaderingen vinden éénmaal per 6 weken plaats.

Het moderamen bestaat uit Predikant, voorzitter, scriba, en de voorzitters van kerkrentmeesters en diakenen en de pastoraal coördinator.

 


 

Samenkomsten in de gemeente

Samenkomsten, koffie, groeigroepen, maaltijden, gebedsgroep

De wekelijkse samenkomst in de Christus is Koning kerk wordt gevolgd door het koffiedrinken na elke dienst. Dit draagt in hoge mate bij aan de gemoedelijkheid en gezelligheid van de gemeente. Het is een moment van ontmoeting en omzien naar elkaar. Heel veel gemeenteleden draaien mee in het koffieschenkrooster. Er is ook ruimte voor gebed, voor mensen die daar behoefte aan hebben. Er zijn altijd twee mensen van de gebedsgroep aanwezig in de koffieruimte.

Er zijn veel groepen in onze kerk die wekelijks, twee wekelijks of maandelijks bij elkaar komen.

Wekelijks zijn er twee gebedsgroepen waarvan één specifiek voor jongeren. Mensen die dat willen kunnen bidden en danken voor gemeenteleden of dingen die op dat moment aandacht vragen.

Er zijn meerdere gemeentegroeigroepen die één keer per twee weken of één keer per maand bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen uit de bijbel of het dagelijks leven.

Groepen komen doorgaans bij elkaar bij mensen thuis. Dat creëert een ontspannen setting en helpt om vrijmoedig met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor omzien naar elkaar en gebed.

Van september tot juni wordt in De Kern op donderdag door vrijwilligers een warme maaltijd verzorgd waar iedereen van harte welkom is.

Naast deze georganiseerde maaltijden wordt bij speciale gelegenheden ook vaak gekozen voor samen eten in de kerk; denk hierbij aan het startweekend in september, het afscheid van de dominee en kerkelijk werker, een maaltijd om geld op te halen voor goede doelen etc. De opkomst is meestal groot en de avonden zijn voor jong en oud heel gezellig.

Alle genoemde activiteiten hebben tot doel gemeenteleden, maar ook gasten, met elkaar in contact te brengen en te houden om zo ook het sociale aspect van gemeente zijn een plek te geven.

De gemeente van de Christus is Koning kerk is voor wie dat wil een sociale, warme plek. Het is ieders eigen keus om deel te nemen en zo meer betrokkenheid bij elkaar te hebben. De dominee mag aanhaken en nieuwe ideeën zijn, zeker voor de jongeren, heel erg welkom.

De dankjewel avond

Hoewel we ons bewust zijn van de dank die we in alles allereerst aan God verschuldigd zijn voor alles wat Hij in Zijn Zoon voor ons heeft gedaan, mogen we ook gemeenteleden die hun gaven gebruiken in dienst van God danken voor hun bereidwilligheid en hun trouw.

Vroeger was er vaak wat éénzijdig belangstelling voor ambtsdragers als deze hun ambt aanvaarden of, soms na lange tijd, neerlegden, waarvoor ze dan uitgebreid werden bedankt. En dat, terwijl er nog zoveel anderen zijn die, vaak in stilte, hun tijd en liefde geven in de dienst van de Heer. Dat vieren we met elkaar op één avond in het jaar waar we allen die iets in de kerk bijdragen bedanken. We doen dat op een vrolijke manier met een avond samen eten en luisteren en kijken naar een groep uit de gemeente, die met sketches bijzondere gebeurtenissen en gekke dingen in de gemeente op de hak neemt. Het is altijd een bijzondere gebeurtenis, die vaak hilarisch is en laat zien dat wij ook op dat gebied gezegend zijn met de nodige gaven.


 

Gemeente Opbouw Commissie

De Gemeente Opbouw Commissie is opgericht n.a.v. een gemeenteavond in 2011 waarin is besloten dat wij een dienende, bezielende en missionaire gemeente willen zijn met een hart en oog voor jongeren en kinderen. De raad wordt gevormd door de voorganger/predikant, een aantal gemeenteleden waarbij een evenwichtige verdeling is tussen man/vrouw en jong en ouder, daarnaast is 1 van de leden een kerkenraadslid.

De raad voor gemeenteopbouw is een beleidsorgaan, die beleid voorbereidt en ontwikkelt voor de kerkenraad en de gemeente en gebaseerd is op de missie van onze gemeente.

Hierbij streven wij ernaar om ieder gemeentelid te laten groeien in geloof, en wij willen met elkaar vanuit de liefde van God een hechte gemeenschap vormen.

Ons verlangen is dat de boodschap van Jezus als verlosser op een eigentijdse manier wordt gebracht die toegankelijk is voor iedereen en met respect voor elkaar.

Welke doelen zijn de afgelopen tijd gerealiseerd:

 • Ontmoeting met koffiedrinken na de dienst.
 • Jongeren gespreksgroepen JOVO (18+) en aparte groep voor oudere jeugd/jong volwassenen.
 • Cursus vrij om te zijn
 • Familiediensten
 • Versterking Gemeente Groei Groepen
 • Cursus Voorbede wat heeft geresulteerd in beschikbaarheid voorbede team na elke zondagse eredienst.
 • Beamteam en multimedia ondersteuning in eredienst.
 • Opzet kring van jonge gezinnenEr zijn ook doelen (nog)niet (meer) gerealiseerd, zoals Geef de gemeente een gezicht(Smoelenboek), de Praatpaal (open spreekuur in de kerk), mannenavonden.Er zijn ook nog verlangens waarin wij denken dat de gemeente verder kan groeien door toerusting en cursussen aan te bieden zoals luisterend bidden en vrijmoedigheid in gebed. Een marriage course ter ondersteuning van je relatie. Een jeugdalpha voor 12-14. Het opzetten van jongeren pastoraat.
 •  
 • Er zijn ook doelen “werk in uitvoering”, zoals Youth Alpha(Jeugdalpha) Leiderschapscursus voor jonge leiders. Vitalisering familiediensten en muzikale ondersteuning eredienst. Versterking van o.a. voorbede teams door toerusting.
 •  


 

Kerkblad SAMEN

Naast het verschijnen van een Zondagsbrief (iedere twee weken, in de kerk uitgedeeld) is in onze gemeente het kerkblad SAMEN hèt informatiemedium.

Het blad verschijnt éénmaal per maand en wordt verspreid onder de gemeenteleden van de Christus is Koning Kerk en betrokkenen bij de gemeente.

In totaal worden iedere maand 475 exemplaren gedrukt en verspreid.

De kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden.

Het blad kent een vaste opmaakstructuur. Vaste onderwerpen zijn: meditatie, info over kerkdiensten en taakverdelingen in die diensten, info over de kindernevendienst en diaconale collectebestemmingen. Daarnaast worden opgenomen: verslagen uit de kerkenraad, overzicht van gemeenteactiviteiten, info van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen, pastoraal nieuws uit de gemeente en opbrengsten van de collecten.

Er is ook royaal ruimte voor ingezonden stukken, zowel vanuit de gemeente zelf als uit omliggende gemeenten. Ook algemeen (landelijk) kerkelijk nieuws vindt zijn plaats, als ook een bijbelleesrooster. Het blad wordt vrijwel iedere maand afgesloten met een nieuwsbrief van een jong echtpaar uit de gemeente, dat in Indonesië evangelisatiewerk doet onder regie van Stichting Jeugd met een Opdracht.

De informatieverstrekking staat inhoudelijk onder druk door de actueel aangescherpte bescherming van persoonsgegevens. Door de invoering van de privacywetgeving is het vermelden van persoonsgegevens van gemeenteleden niet meer vanzelfsprekend. Daar moeten we met elkaar in de gemeente nog aan wennen. Het voelt op dit moment nog als een gemis dat niet alle informatie die we gewend waren te plaatsen, zonder meer kan worden vermeld. Het gemak waarmee pastoraal en sociaal contact kon worden gelegd wordt bemoeilijkt.

We zoeken nog naar een passende en werkbare oplossing.

Ondanks deze ontwikkeling heeft en houdt het kerkblad SAMEN een sterk bindende functie in onze gemeente, we kunnen niet zonder! Met dat vertrouwen blijft de redactie zich inzetten voor het iedere maand laten verschijnen van verzorgd en overzichtelijk gemeentenieuws in en rondom de Christus is Koning Kerk.


 

Jeugdwerk

Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in onze gemeente en we proberen juist in deze tijd de kinderen en jongeren een plaats te geven in onze gemeente. We zien het als onze opdracht om hen het evangelie te leren op een manier die ze kunnen begrijpen vanuit hun eigen leefwereld.

Geloof wordt zichtbaar door samen met de Gemeente ons in te zetten voor de kinderen en jongeren en door activiteiten met elkaar te doen en ze de ruimte te geven in de Kerk.

Het jeugdwerk wordt aangestuurd door een jeugdouderling en een taakdrager jeugdouderling.

Er zijn ongeveer 25 jeugdwerkers actief in de volgende jeugdactiviteiten:

Club ( de Rommelpot)

Voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8 ( basisschool) wordt om de 2 weken op de donderdagavond een leuke knutsel gemaakt, voorafgaand wordt eerst een (kort) Bijbelverhaal vertelt. Per avond zijn er 2 jeugdwerkers voor ongeveer 10 kinderen. In totaal zijn er 5 jeugdwerkers. Er wordt Sinterklaas gevierd en er wordt een uitje georganiseerd. Ook is er 1x per jaar een kampweekend voor deze leeftijdsgroep.

Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst wordt er voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 8 kindernevendienst georganiseerd. Het doel van de kindernevendienst is kinderen naast de gewone kerkdienst op hun eigen niveau bekend te maken met verhalen uit de Bijbel en hieruit God’s liefde voor hen te laten zien.

De leiding bestaat uit 9 jeugdwerkers. Er zijn 2 verschillende groepen: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. We werken volgens de methode van “Vertel het maar”.

Na de kindernevendienst houdt de leiding met de kinderen een praatje, en wordt het kinderlied gezongen. De kinderen krijgen ook een taak om mee te helpen met het collecteren.

Elk jaar is er het Adventsproject en het 40-dagen voor Pasenproject. Ook is er elk jaar een Kinderkerstfeest. Er wordt dan een musical opgevoerd en ze krijgen een boekje.

Catechese

Gedurende het winterseizoen van oktober t/m april wordt er catechese gegeven aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Ze komen samen bij een jeugdwerker thuis of in de kerk. Zo kunnen de jongeren elkaar ontmoeten en samen spreken over het geloof aan de hand van de te behandelen onderwerpen. 3 jeugdwerkers gaan samen met jong volwassen dit seizoen Alphacursus geven aan de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. 2 jeugdwerkers geven huiscatechese voor de leeftijd van 15 t/m 17 jaar.

Kindercatechese

Dit wordt gegeven aan de oudste groep van de kindernevendienst, om ze de betekenis van kerk-zijn, doop en avondmaal bij te brengen. Kindercatechese wordt 2 maal per jaar gehouden op een naschoolse tijdstip ( vaak woensdagmiddag) door de predikant en iemand van de kindernevendienstleiding.

 

Jeugdkerk

Een keer per maand is er jeugdkerk voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Jeugdkerk wordt gehouden in de Kern (ander kerkgebouw) en begint om 09.30 uur. Aan het begin van het seizoen komen wij bij elkaar, bepalen de data van de jeugdkerk en de thema’s die we willen behandelen. We werken met materiaal van JOP, soms met Kind op Zondag, maar veelal maken we de vieringen zelf, aan de hand van actuele thema’s. Elke jeugdkerk bereiden wij met elkaar op een avond goed voor.

De jeugdkerk wordt opgesteld volgens een vast kader, t.w.

 • Welkom met gebed
 • Aansteken van de kaars
 • Gelegenheid tot het doen van voorbeden
 • Opstap (bijv. via kaarten op tafel of een woordspin)
 • Bijbellezing
 • Gespreksvragen
 • Stellingen
 • Dankgebed
 • Zegen

Een keer per jaar organiseren wij een jeugdkerkdienst, waarin we met de jongeren van de jeugdkerk en de predikant de dienst voorbereiden.

De jeugdkerk heeft een eigen tune, die we gebruiken om de jongeren via een groepsapp uit te nodigen. Daarnaast gaat er ook een mailtje naar de ouders toe, zodat zij ook weten wanneer er jeugdkerk is.

Tijdens de jeugdkerk praten wij met de jongeren over geloven, hoe wij dat zien en hoe zij daarover denken. We bidden met en voor elkaar. We realiseren ons dat we elkaar nodig hebben om van te leren.

Jong Volwassen Groep - JOVO

Van eind september tot en met juni is er per drie weken een meeting veelal op zondagavond in de kerk. Gemiddeld 7 tot 10 jongeren (tussen de 18 en 23 jaar) en 3 teamleden komen bij elkaar om te discussiëren over Bijbelse onderwerpen, veelal wordt de combinatie gezocht met wat er in de actualiteit speelt.

De vier teamleden (tussen de 25 en 50 jaar) wisselen elkaar af om de discussies te “voeden”. Uitdaging van het team is om dit zo weinig mogelijk te doen en de jeugd zoveel mogelijk aan het woord te laten.

Naast de meetings in de kerk, gaan we 1x in de twee maanden iets anders doen. Bijvoorbeeld schaatsen, strandwandelen, mogelijk dit jaar een jeugddienst voorbereiden en een slotbarbecue.

Laatste jaren wordt de groep qua kwantiteit wat groter en dat geeft de jong volwassenen meer zelfvertrouwen om een rol te spelen tijdens de meetings en ook in deze kerk. Dit leidt o.a. tot de start van een leiderschapstraining in de vorm van een Alpha cursus. Ongeveer 5 jongeren vanuit de Jovo gaan deze cursus volgen.

 

Diaconie en IDB

De diaconie bestaat uit 6 diakenen, in de gemeente zijn wij o.a. verantwoordelijk voor het collecteren tijdens de eredienst, zorgdragen voor de inzameling en informatie geven over de besteding aan de gemeente.

Gebeden: aangeven van speciale noden, nabij en veraf en/ of meedoen in gebeden bijvoorbeeld bij huisbezoek of in het voorbede boek

Heilig Avondmaal: bij de viering van het Heilig Avondmaal optreden als gastheer-/vrouw en zorgen voor thuisviering. De thuisvieringen worden op prijs gesteld door gemeenteleden die wegens omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.

Daarnaast ondersteunen wij gemeente leden door gerichte financiële dienstverlening, het project Helpende Handen, bijzondere aandacht voor langdurig zieken, ouderen, mensen met een beperking en mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij, contact onderhouden met de maatschappelijke instellingen op het gebied van dienst en zorg.

Als diaconie van PG te Slikkerveer zijn wij ook aangesloten bij het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) aan dit beraad nemen diaconieën van verschillende kerken in Ridderkerk deel. Doel van dit beraad is het overleg en de samenwerking van de diverse kerken. Van elkaar kun je leren en ook creëren wij op deze manier een breed draagvlak, te meer omdat er vanuit de lokale hulpinstanties steeds vaker een beroep wordt gedaan op de diaconieën.

Vanuit het IDB wordt bijvoorbeeld jaarlijks ook een kerstpakkettenactie voor statushouders georganiseerd. Alle deelnemende kerken houden in de 2/3 weken voor het uitdelen van de kerstpakketten een inzameling van houdbaar etenswaar in de eigen kerk. De ontvangen goederen worden op 1 punt verzameld en door diakenen vanuit alle kerken over de pakketten verdeeld en rondgebracht. Het is een geweldig initiatief dat niet alleen de kerken dichter bij elkaar brengt maar waar ook heel veel mensen blij mee gemaakt worden. Het feit dat er vanuit de kerken aan hen gedacht wordt is veel waard.

 

Stichting Samenredzaamheid bij Schulden (SSS)

De ( lokale ) Stichting is op 6 december 2017 opgericht. De werkzaamheden vinden plaats onder de werknaam SchuldHulpMaatje (SHM) Ridderkerk. Voor deze datum (vanaf 2011) werden de activiteiten verricht onder verantwoordelijkheid van het Gilde (Stichting die zich bezighoudt met coaching door ouderen). Het bestuur van SSS wordt voorgedragen door en vanuit de kerken in Ridderkerk. Onze Christus is Koning kerk levert de secretaris. Het bestuur is in 2018 tot stand gekomen en inmiddels compleet. SHM is een landelijk initiatief van de kerken in Nederland.

Missie

SHM-Ridderkerk heeft als doel het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van mensen in de gemeente Ridderkerk. Dit geïnspireerd door Bijbelse motivatie en ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst van betrokkenen.

Visie

SHM is ervan overtuigd dat mensen met schulden structurele hulp dient te worden geboden, waarbij mensen zoveel als mogelijk wordt geleerd zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. Het, door de Bijbel geïnspireerd, uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Naast de mensen met schulden staan zonder te oordelen, om samen te kijken en leren hoe vrij ze kunnen komen van (dreigende) schulden.

Werkwijze

Er wordt gewerkt volgens de door SHM-Nederland ontwikkelde aanpak. Dat betekent een beproefde, effectieve en betrouwbare werkmethodiek. Een centrale rol hierbij speelt het SchuldHulpMaatje, een functie die door een vrijwilliger wordt ingevuld. Elk "maatje"  is deskundig getraind en gecertificeerd. Daarnaast vervullen 4 coördinatoren een spilfunctie binnen de organisatie. Zij organiseren en coördineren de aanpak en behandeling van de aanvragen door de maatjes. Begeleiden en coachen deze hierin.

Pastorale zorg en Ouderenwerk

Pastoraat komt van het Latijnse woord “pastor” dat “herder” betekent. Pastoraat wordt dan ook aangeduid als herderlijke zorg in de zin van: omzien naar elkaar, persoonlijk verantwoordelijk willen zijn voor elkaar, zodat de ander tot zijn of haar recht komt.

Goed pastoraat valt of staat met goed luisteren naar de ander. Ook horen wat er tussen de woorden verstopt zit, vooral ook letten op de gevoelens die er onder zitten.

Pastoraat kan ontdekkend zijn naar twee kanten, naar de bezoeker en naar de bezochte. Voor het ontdekkende pastoraat is een eerste vereiste: wederzijds vertrouwen en veiligheid. Binnen de sfeer van wederzijds vertrouwen en respect tot het gebed, het luisteren naar en het spreken met God, zijn plaats krijgen.

Wij streven ernaar om eenmaal per jaar een contactmoment met de leden van de wijk te hebben. Verder proberen we door het beleggen van thema avonden zoveel mogelijk met elkaar in contact te komen.

We houden jaarlijks een groot huisbezoek en ouderen worden persoonlijk bezocht. Binnen onze gemeente zijn er groeigroepen; bijeenkomsten van ouders met jonge kinderen; elke zondag na de dienst koffie drinken en zijn er bijzondere zangdiensten. Verder zijn er twee gebedsgroepen en na elke dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed door het gebedsteam.

Ook dit jaar hebben een engelenproject, waarbij leden (engelen) rond de kerst bij mensen kleine cadeautjes afgeven, die in een bijzondere positie zitten. Verder zijn er ouderenmiddagen en andere contactdagen.

Hulp in een verpleegtehuis

In verpleeghuis ’t Ronde Sant vindt er elke twee weken een kerkdienst plaats. De ouderlingen van de CIK en van twee andere kerken uit Ridderkerk hebben afwisselend dienst tijdens deze bijzondere bijeenkomsten. Wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd zijn er ook diakenen uit deze kerken aanwezig. De CIK is coördinator tussen de geestelijk verzorger van ’t Ronde Sant en de andere twee kerken. De voorgangers komen uit de kerken van Ridderkerk en omgeving. Op deze manier is het mogelijk om de bewoners vieringen aan te bieden. Veel bewoners zijn in meer of mindere mate dement. Ondanks de dementie wordt er volop genoten van bijvoorbeeld bekende liederen, een eenvoudig verhaal en het kopje koffie na afloop.

 

Thuisfront Commissie Ewout en Liesbeth

De thuisfront commissie, ook wel kortweg afgekort als TFC, is er om dit zendingsechtpaar met hun 2 kinderen te ondersteunen in hun zending- en evangelisatiewerk in Indonesië zowel geestelijk (gebed) als financieel (sponsors) en als raadgevers (klankbord).

De TFC bestaat uit 4 gemeenteleden waarvan 1 ook zitting heeft in de kerkenraad en/of diaconie.

De TFC ondersteunt dit echtpaar bij de fondswerving en organisatie van de informatie avond voor de gemeente bij hun jaarlijks verlof in Nederland.

Tijdens hun verlof zullen er contacten zijn met de voorganger/predikant en kerkenraad over medewerking in een dienst of het bijpraten van de gemeente na de dienst dmv een korte presentatie.

De TFC onderhoudt zonodig contacten met de kerkenraad en/of diaconie over ondersteuning als uitzendende gemeente.

De diaconie overweegt een financiële ondersteuning naast dat er 2 collectes worden gehouden per jaar.

Verder ontvangen zij als echtpaar via hun rekeningnummer bij Jeugd met een Opdracht financiële ondersteuning van een deel van de gemeente, hier door zijn zij in staat om gevolg te geven aan de opdracht om Jezus bekend te maken aan de onbereikte volken.

 

De kerkrentmeesters

Ons college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden. Twee leden daarvan zijn ook lid van de kerkenraad. De andere drie hebben kerkenraadservaring en zijn nu kerkrentmeester.

We doen ons best om de financiële situatie in en rond onze gemeente zo goed mogelijk te houden. Dat lukt goed mede door de fusie van de twee gemeentes in 2005. Er is daardoor in de loop van tijd een kerk verkocht en een pastorie verkocht.

We vergaderen met plezier en houden de gemeente op de hoogte van alles wat er rond Kerkbalans, giften, en collectes gebeurt. Wij zijn financieel een gezonde gemeente hoewel we onze leden vaak op het hart moeten drukken dat we niet alleen van reserves kunnen leven. Het jeugdwerk krijgt een ruim budget en ook de andere budgethouders worden goed ondersteund.

We hebben nu een kerk die we huren van Woonvisie. Vroeger stond op dezelfde plek een kerkgebouw dat moest worden gerenoveerd. Er is toen besloten om tot verkoop over te gaan aan Woonvisie met dien verstande dat we tot in lengte van jaren het kerkgebouw onder de seniorenappartementen mochten huren. De opbrengst van de verkoop is nu via een stichting beschikbaar om de huur te kunnen voldoen.

We leggen u graag nog een keer onze financiële situatie uit indien u daar behoefte aan hebt.

Wintermarkt

Elk jaar wordt er op de 2e zaterdag in december een Wintermarkt georganiseerd. De hele kerkzaal en de entree van de kerk wordt in de week die daaraan vooraf gaat omgetoverd in een sfeervolle ruimte waarin van alles te doen is. 

Er worden prachtige kerstkransen en kerststukken gemaakt ( die zijn inmiddels ook buiten onze kerk beroemd) en natuurlijk is er weer zelfgemaakte jam en advocaat. Ook de handgemaakte kaarten en sieraden vallen altijd erg in de smaak.

Een heel jaar lang worden er door een aantal dames kerst- & winterspullen ingezameld die op deze markt van eigenaar wisselen.

Er is een "winters restaurant"  waar het de hele dag gezellig druk is.  Of het nu gaat om koffie met allerlei lekkere baksels erbij of een kop heerlijke erwtensoep .... het wordt netjes aan de sfeervol versierde tafels geserveerd. De bewoners die in het appartementengebouw boven de kerk wonen mogen gratis een kopje koffie halen. Dit versterkt de band met een aantal mensen die de kerk anders van binnen nooit zien.

Het Rad van Avontuur draait bijna de hele dag en het bijzondere hieraan is dat we daar nooit prijzen voor hoeven te kopen omdat die geschonken worden door de winkeliers in de omgeving. Ook restaurants stellen kado- & dinerbonnen beschikbaar.

Een deel van de opbrengst is voor onze kerk, de rest gaat naar een goed doel zoals afgelopen jaar het nieuwe familiehuis van de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam waar familieleden van kankerpatiënten kunnen verblijven.

En na afloop van de markt zijn er zoveel helpende handen beschikbaar dat de zaal  in vrij korte tijd weer in "originele staat" is terug gebracht zodat er op zondagmorgen niets meer van de wintermarkt te merken is.  Behalve dan de melding bij de afkondigingen van de opbrengst natuurlijk !!


 

Samenwerkenden kerken in Ridderkerk (SARI)

In onze gemeente werken kerken op vele gebieden samen. Zo werken alle kerken samen in het Interkerkelijk Diaconaal Verband, waarover elders meer.

Een kleine groep kerken, die zich sterk verwant voelt, werkt samen in een verband dat de naam Sari draagt. Het gaat daarbij om de volgende kerken:

 • Gereformeerde kerk Bolnes
 • Onze eigen Christus is Koning kerk
 • Irenekerk in Slikkerveer, van origine een Vrijzinnig Hervormde gemeente, die echter die naam verruild heeft voor Protestantse gemeente te Ridderkerk
 • Gereformeerde Opstandingskerk in Rijsoord
 • Gereformeerde kerk de Levensbron in Ridderkerk

Het zijn alle kerken die in het midden van de Protestantse kerk staan. Er zijn goede relaties met de Hervormde kerk, maar geen organisatorisch verband.

In Sari verband wordt samengewerkt in een aantal diensten zoals rond pasen, hemelvaart en oudjaar.

Op organisatorisch gebied wordt steeds meer toenadering gezocht, omdat enkele kleine gemeentes moeite heeft om het hoofd boven water te houden en samenwerking ook steeds meer noodzaak wordt. De Levensbron en Christus is Koning kerk hebben een fulltime predikant. De andere gemeente hebben plaats voor een parttime functie. De drie gereformeerde gemeenten zoeken inmiddels nauwer contact, omdat de verwachting is dat Bolnes en Rijsoord te klein geworden zijn om nog lang zelfstandig te blijven. Wij nemen wel deel aan de gesprekken, maar onze gemeente vind het nog te vroeg voor gesprekken over samengaan. We hebben nog te vers in het geheugen hoeveel tijd het van ons vergde om de fusie in Slikkerveer tot stand te brengen.

De Sari gemeenten overleggen viermaal per jaar. Van iedere gemeente zijn twee afgevaardigden en er neemt één predikant deel.

 


 

Wat en hoe in Ridderkerk.

 

We nemen u graag in vogelvlucht mee door onze plaatselijke gemeente.

Onze kerkelijke gemeente ligt in de wijk Slikkerveer en is een van de 5 kernen van de gemeente Ridderkerk (Ridderkerk, Bolnes, Slikkerveer, Rijsoord en Oostendam). Veel van onze gemeenteleden wonen in een andere wijk maar bleven bijvoorbeeld na verhuizing, meeleven met de Christus is Koning Kerk. Ridderkerk heeft ongeveer 45.000 inwoners. Ridderkerk is een gemeente waarvan veel inwoners kerkelijk betrokken/ meelevend zijn. Dat is terug te vinden in de politieke kleuren van het gemeentebestuur en gemeenteraad.

Het is een groene gemeente met veel recreatie en sport mogelijkheden. Een prachtig natuurgebied (De Crezeepolder) langs de rivier is onlangs opengesteld door de stichting Zuid Hollands landschap. Daarnaast zijn er het recreatiegebied De Waal en telt Ridderkerk 3 grote parken die min of meer met elkaar verbonden zijn. Daarnaast staat in Sikkerveer een groot landgoed Den Donck, dat al sinds eeuwen in handen is van de familie Groeninx van Zoelen en vaak open wordt gesteld voor publiek.

Slikkerveer is aan twee zijden omgeven door het water van de Lek en de Noord. Door de sloop en herinrichting van bedrijfsterreinen aan het water komen de laatste jaren mooie gebieden vrij voor woningbouw aan het water.

In Slikkerveer, een wijk met hoofdzakelijk laagbouw, staat de pastorie, maar eigenlijk op de rand van Slikkerveer en Ridderkerk. Daarom is het naar het centrum van Ridderkerk ongeveer even ver lopen en fietsen als naar het centrum van Slikkerveer. Op de fiets ben je er binnen 5 minuten. Sporten? Je kunt het zo gek niet noemen of Ridderkerk heeft het. En uiteraard is er ook een natuurvereniging, een bibliotheek en een Wereld winkel. In Ridderkerk is een groot winkelcentrum met een breed aanbod. Terrassen en restaurants zijn er in overvloed en in het centrum is een mooi plein aangelegd naar voorbeeld van Piazza del Campo in Siena, Toscane.

In Slikkerveer alleen al staan 7 kerken en een moskee van de Molukse gemeenschap. In Ridderkerk hebben we ook een Leger des Heils en een Rooms Katholieke Parochie.

Ridderkerk telt naast een aantal kinderdagverblijven een groot aantal basisscholen. Openbare en christelijke scholen, en een vrije school. Ook is er een basisschool voor speciaal onderwijs. Onze kerk verzorgd jaarlijks een Kerk en schooldienst met de Christelijke basisschool De Regenboog (Slikkerveer).

Er zijn 3 middelbare scholen. Een protestants christelijke scholengemeenschap (Het Farel College) en een openbare Scholengemeenschap (Het Gemini College). Beide bieden ze onderwijs van tweetalig VWO en Lyceum tot praktijkonderwijs. Ook hebben we het Maxima College, een praktijkschool voor leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Het MBO, De Hoge scholen van Rotterdam en de Erasmus universiteit zijn met het openbaar vervoer heel goed bereikbaar.

Rotterdam en Dordrecht zijn de dichtstbijzijnde grote steden. Openbaar vervoer van een naar de steden is goed geregeld. De bussen rijden frequent, en de bijzonder waterbus brengt ons in een half uur in het centrum van Rotterdam en van Dordrecht. Het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam Zuid is het dichtstbijzijnde grote ziekenhuis op 10 autominuten.

Op de sociale kaart van Ridderkerk vindt u naast de kerken ook veel andere activiteiten. Wij zijn als kerk erg betrokken bij de voedselbank en bij het project “Schuldhulpmaatje”. Onze wekelijkse maaltijd (Welkom aan onze tafel”) is er voor hen die graag eens met iemand aan tafel zitten. Het project bestaat inmiddels 30 jaar maar is nog wekelijks volgeboekt.

We hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt van Ridderkerk. Het is goed wonen in Slikkerveer, de pastorie heeft 4 slaapkamers en een vrijstaande studeerkamer. Het huis is helemaal gerenoveerd en ligt op een geografisch ideale plek met een schitterende tuin op het zuiden. Mocht u extra informatie wensen dan kan dat altijd via de voorzitter van de beroepingscommissie.